Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1088 (2017-2018)
Innlevert: 05.03.2018
Sendt: 06.03.2018
Besvart: 12.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Kan statsråden informere om begrunnelsen for hvorfor lokale hoteller ikke får delta i anbudskonkurransen om en hotellavtale med Helse Bergen?

Begrunnelse

9. februar 2018 stod det å lese i Bergens Tidende at lokale hoteller ikke får delta i statlige anbud med sine hotellkjeder. Bare de tre største hotellkjedene i Norge får være med. Saken handler om en hotellavtale med Helse Bergen.
I sitt anbud på hotellplasser krever de at hotell-tilbydere må kunne stille med tilstrekkelig hotellkapasitet i fem av de største byene i Norge. Dette er det bare tre kjeder som kan og dette utelukker naturlig nok en del mindre aktører fra å delta i konkurransen i sine regioner. Dette opplever man som diskriminering av de lokale arrangørene da det bare er de dominerende hotellkjedene som kan konkurrere om denne kontrakten.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen er svært opptatt av at offentlige innkjøp organiseres på en hensiktsmessig måte og at det åpnes opp for deltakelse fra små og mellomstore bedrifter, inkludert lokale leverandører, i offentlige anbud. Særlig ved inngåelse av større rammeavtaler er det viktig at offentlige innkjøpere er bevisst på hvordan avtalene kan påvirke lokale leverandørmarkeder.
Samordning av offentlige innkjøp kan ha både positive og negative konkurransemessige effekter. Samordning kan føre til effektivisering og bedre betingelser for oppdragsgiver gjennom økt konkurranse, inkludert deltakelse fra lokale leverandører. Konkurransen kan imidlertid bli redusert dersom store avtaler legges opp slik at kun noen få leverandører har mulighet til å delta i konkurransen. Det kan føre til høyere priser, dårligere utvalg og svekkede innkjøpsmuligheter for staten og svekke det lokale næringslivet. Offentlige innkjøpere bør derfor vurdere de konkurransemessige effektene av innkjøpsavtaler, ha tett dialog med leverandørmarkedet og legge opp anskaffelsen på en måte som sikrer god konkurranse i det aktuelle markedet.
Tidligere næringsminister Monica Mæland sendte 14. februar 2017 brev til offentlige oppdragsgivere i forbindelse med ikrafttredelsen av nytt anskaffelsesregelverk hvor hun trakk frem betydningen av å legge til rette for at mindre leverandører skal kunne levere tilbud til det offentlige, og understreket hvor viktig det er å sikre god konkurranse om oppdragene.
Det er tydeliggjort i de nye anskaffelsesreglene at det er mulig å dele opp anskaffelser i delkontrakter. Oppdragsgiveren er også pålagt å gi en begrunnelse for manglende kontraktsoppdeling ved større anskaffelser. Formålet er å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurranser om offentlige kontrakter. Departementet har gitt veiledning til reglene om oppdeling av kontrakter i den nye veilederen til regelverket.
I ny stortingsmelding om offentlige innkjøp vil regjeringen vurdere hvordan offentlige innkjøp kan samordnes på en bedre måte og hvordan innkjøpere kan legge til rette for at SMBer, herunder lokale bedrifter, kan konkurrere om offentlige kontrakter. Profesjonalisering av offentlige innkjøp vil være et av hovedtemaene i meldingen.
Den konkrete avtalen om levering av hotelltjenester for tjenestereiser i hele landet som stortingsrepresentant Hjemdal viser til, er foretatt som del av nasjonale anskaffelsesprosesser i regi av Sykehusinnkjøp HF. Foretaket håndterer et innkjøpsvolum på rundt 18 milliarder per år, og er dermed en av de største aktørene innenfor offentlige anskaffelser i Norge. Foretaket har altså en betydelig kjøpermakt som gir dem et spesielt ansvar for å ivareta hensynet til konkurranse i markedene de opptrer.
Sykehusinnkjøp har opplyst at de, basert på tilbakemeldingene de har mottatt i forbindelse med denne anskaffelsesprosessen, vil se nærmere på hvordan de vil innrette fremtidige anskaffelser slik at de bedre kan ivareta små og mellomstore kjeder og enkeltstående hoteller. Sykehusinnkjøp vil derfor etablere et samarbeid med NHO og NHO Reiseliv for å løse dette på en best mulig måte.