Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:1123 (2017-2018)
Innlevert: 08.03.2018
Sendt: 09.03.2018
Besvart: 16.03.2018 av helseministeren Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Hvilke resultater har man hittil oppnådd gjennom samarbeidsprosjektet om utprøvende behandling av pasienter ved mistanke om bivirkninger av tannfyllingsmaterialet amalgam, og hvordan vil statsråden fremover sikre at personer som opplever bivirkninger etter amalgambruk får en egnet og personlig tilpasset behandling for sine helseplager?

Begrunnelse

I Prop. 1S (2017-2018) for helse- og omsorgsdepartementet omtales et samarbeidsprosjekt om utprøvende behandling av pasienter ved mistanke om bivirkninger av tannfyllingsmaterialet amalgam som startet i 2013. Målet er bedre helse og livskvalitet for personer med mistanke om helseproblemer knyttet til bruk av amalgam. Delprosjektet ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (Nafkam) er avsluttet, mens oppfølgningen av delprosjektet om utprøvende behandlinger vil fortsette fram til 2021. Tilskudd til drift og aktivitet ved Bivirkningsgruppen for odontologiske materialer (BVG) ved Universitetet i Bergen er videreført for 2018.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten skriver, består det såkalte "Samarbeidsprosjektet" av to delprosjekter. Delprosjekt 1; Utvikling og gjennomførbarhetsanalyse av et integrert medisinsk rehabiliteringsprogram for pasienter med helseplager som fortsetter etter at de har fjernet amalgam, er en pilotstudie som ble gjennomført ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (Nafkam) ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Målet med prosjektet var å teste gjennomførbarheten av et integrert medisinsk rehabiliteringsprogram. Prosjektet bestod av et gruppeprogram med særskilt vekt på livsstil og selvhjelp, og et individuelt valgt behandlingsprogram. Det overordnede målet med piloten var å lindre eller forkorte sykdom, bedre livskvalitet, øke evne til mestring av sykdomssituasjonen og bedre sykdomsopplevelsen.

Konklusjonen fra prosjektet var at programmet lot seg gjennomføre. Av ulike grunner var det kun 18 deltagere som fullførte programmet, men aksepten i deltagergruppen var høy. Av prosjektrapporten går det fram at programmet har potensial til å endre symptommønstrene og påvirke livskvaliteten på en positiv måte.

Ved UiT planlegges det en klinisk pilotstudie som en oppfølging av den første pilotstudien. En klinisk pilotstudie vil kunne avklare om det kan forventes klinisk effekt av rehabiliteringsprogrammet. Det anbefales at den kliniske pilotstudien bør inkludere andre pasientgrupper med lignende kroniske helseplager og med lignede symptomer, i tillegg til pasienter med helseplager som tilskrives amalgamfyllinger. Det er ikke avklart når en klinisk pilotstudie kan starte.

Delprosjekt 2; Utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgam, organiseres av Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer (BVG) ved Uni Research, Universitetet i Bergen (UiB). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nafkam, Allmennmedisinsk forskningsenhet v/Uni Research, og med flere regionale odontologiske kompetansesentre.

Målet med delprosjekt 2 er å få mer kunnskap om eventuelle forandringer av helseplager etter utskifting av amalgamfyllinger. Prosjektet var i utgangspunktet planlagt for om lag 180 personer. Som følge av begrenset interesse er prosjektet avgrenset til om lag 50 deltagere. Deltagerne får oppfølging henholdsvis 1 år og 5 år etter utskifting av amalgamfyllinger. Prosjektet fortsetter fram til 2021, og det foreligger derfor foreløpig ingen funn fra prosjektet.

I følge Bivirkningsbladet, som utgis av BVG, har studier med utprøvende behandling med utskifting av amalgamfyllinger hittil vist at intensiteten av pasientenes helseplager i gjennomsnitt minsker etter amalgamutskifting. Personer som setter sine helseplager i sammenheng med bivirkninger fra amalgamfyllinger skal utredes i henhold til Helsedirektoratets retningslinjer; IS-1481 Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer. Når de endelige resultatene av de to delprosjektene foreligger, vil Helsedirektoratet vurdere eventuelle justeringer/endringer av de gjeldende retningslinjer.