Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1203 (2017-2018)
Innlevert: 20.03.2018
Sendt: 21.03.2018
Besvart: 23.03.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Nancy P. Anti (Sp)

Spørsmål

Nancy P. Anti (Sp): Mener statsråden det er tilfredsstillende at det etter et år fortsatt ikke er tilrettelagt for digital rapportering og søknadsordning for reindriftas næringsmeldinger?

Begrunnelse

I disse dager leverer reindriftsutøvere sin rapportering i form av «melding om reindrift», og søker driftstilskudd og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Skjemaene er forholdsvis enkle, der eier oppgir antall dyr, antall slaktede dyr og antatt tap.

For ett år siden ble den digitale løsningen for dette stengt, etter at datatilsynet påpekte alvorlige feil som medførte at sensitive personopplysninger kom på avveier. Nå må denne rapporteringen og søknadene leveres på papir, og med mye vedlegg. Den manglende digitale løsningen medfører merarbeid for reindriftsutøvere, og for forvaltningen i behandling av disse.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Det er sjølvsagt ikkje tilfredsstillande at reineigarene no ikkje kan levere inn melding om reindrift og søknadar etter tilskots- og erstatningsordningane digitalt.

Som representanten Anti peikar på i brevet, har det vore utfordringar knytt til dei digitale løysingane. Dette vart avdekka våren 2017, kor sensitive opplysingar reint faktisk vart eksponert for andre. Landbruksdirektoratet måtte av den grunn stenge ned systemet.

Feilsøkjing har synt at det er store utfordringar med den grunnleggjande tekniske oppbygginga av systema, og at feilsituasjonane ser ut til å ha ein samansett årsak med bakgrunn i bruk av eldre teknologi og dårleg teknisk arkitektur.

Av den grunn har ein ikkje funne det forsvarleg å opne att dei digitale løysingane for brukerane i næringa. Direktoratet har difor bestemt at alle digitale sluttbrukartenester knytt til melding om reindrift og søknadar om tilskott, mv. vil halda fram med å vere stengt, inntil nye løysingar er utvikla.

Landbruksdirektoratet oppretta hausten 2017 ei prosjektgruppe som skulle vurdere og utgreie nye systemløysingar for reindriftsområdet. Prosjektgruppa har avdekka at noverande systemløysing er omfattande og vil vere svært ressurskrevjande å gjenskape i nye system. Av den grunn arbeider direktoratet no med å finne alternative løysningar for digital søknad for reineigarar.

Som ansvarleg minister for reindrifta er eg oppteken av at det skal vere gode og lett tilgjengelege søknadsløysingar for reineigarane. Eg vil underrette Stortinget på egna måte om framdrifta i arbeidet.