Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1286 (2017-2018)
Innlevert: 06.04.2018
Sendt: 09.04.2018
Besvart: 12.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Mange ser at regjeringa prioriterer rovvilt framfor beitedyr, til tross for en todelt målsetning i rovdyrpolitikken.
Ministeren nekter for at det er slik, og da er det naturlig å spørre om når ministeren vil sørge for å få fjernet statlig info om rovvilt på fylkesmannen i Nordlands hjemmesider hvor det står: Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn?

Begrunnelse

Fylkesmannen er Kongens og regjeringas representant i fylket, og utfører arbeidsoppgaver for departementer, direktorater og tilsyn. Dette står på fylkesmannen i Nordland sin hjemmeside.

Fylkesmannen er populært sagt statens forlenga arm, en som påser at statens vilje blir fulgt. På hjemmesiden til både Fylkesmannen i Nordland og andre fylkesmenn står det følgende:

«Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark.»

Dette kan tyde på at det ikke arbeider for en todelt målsetning med to likeverdige mål, men et hovedmål og et underordnet mål.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Jeg viser til at norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av Bernkonvensjonen, bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne og den todelte målsettingen i rovviltforliket av 2004 og 2011, og den videre oppfølging av disse.

Det er ikke riktig slik representanten Mossleth antyder, at regjeringen ikke følger opp den todelte målsettingen i rovviltforvaltningen. Den todelte målsettingen skal sikre levedyktige rovviltbestander og beitenæringer i Norge, og Stortinget har bestemt at dette skal skje gjennom en tydelig soneforvaltning, der det settes av områder til henholdsvis beitedyr og rovdyr. Det vil i praksis si at man skal prioritere rovvilt fremfor beitedyr i noen områder, mens beitedyr i andre områder skal prioriteres fremfor rovvilt. Det er de regionale rovviltnemndene som fastsetter soneinndelingen i Norge for bjørn, jerv og gaupe. Regjeringen har ved flere anledninger understreket ovenfor nemndene viktigheten av å ha en tydelig soneforvaltning, i tråd med Stortingets rovviltforlik og den todelte målsettingen. Dette vil på sikt føre til lavere tap og et redusert konfliktnivå.

Når det gjelder Fylkesmannen i Nordland sine hjemmesider, som representanten viser til, vil jeg vise til at Fylkesmannen på sine nettsider også trekker fram at det er et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark, og at rovviltbestandene må forvaltes for å nå dette todelte målet. Slik det står nå, kan jeg ikke se at det er grunnlag for å kritisere fylkesmannens beskrivelse.