Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1292 (2017-2018)
Innlevert: 09.04.2018
Sendt: 09.04.2018
Besvart: 16.04.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Etter de nye avsløringene rundt oljeselskapet ENI i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Aftenposten, vil statsråden gjøre en ny vurdering av hvorvidt selskapet er skikket til å ha operatørskap på norsk sokkel, og hvorvidt de bør få være på norsk sokkel i det hele tatt?

Begrunnelse

Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Aftenposten har de siste dagene hatt grundige reportasjer om oljeselskapet ENI, både om de svært alvorlige sikkerhetsutfordringene ved oljeplattformen Goliat og hvordan de har opptrådt i selskapets hjemland, Italia. Reportasjene vitner om et selskap som har svært dårlig kontroll på sikkerheten for både mennesker og miljø. På bakgrunn av dette spør vi statsråden om hvilke tanker han gjør seg rundt ENI som innehaver av operatørskap og om selskapet i det hele tatt er skikket til å operere på norsk sokkel.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Jeg viser til mitt svar på Dokument nr. 15:175 (2017-2018).

Det er Olje- og energidepartementet som tildeler nye utvinningstillatelser og utpeker operatør i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Overdragelser av andeler og/eller operatørskap krever samtykke fra departementet. Når særlige grunner tilsier det kan Olje- og energidepartementet foreta skifte av operatør i et utvinningstillatelse. Sikkerhetsfaglige vurderinger i denne type saker innhentes fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Det er ingen tvil om at Goliat-feltet har hatt en vanskelig gjennomførings- og oppstartsfase. Etter produksjonsstansen i andre halvår 2017 har feltet, i følge operatøren, hatt en oppetid på 97 prosent hittil i 2018. Dette tallet inkluderer to hendelser på plattformen som har medført kortere produksjonsavbrudd. Mitt inntrykk er at de involverte selskapene og deres ansatte arbeider aktivt hver dag for å drive feltet sikkert og stabilt.

Eni Norge har vært aktive på norsk kontinentalsokkel i mange år. Selskapet har i dag er portefølje på norsk sokkel som inneholder andeler i en rekke utvinningstillatelser. Selskapet er operatør for flere av disse, herunder for feltene Marulk og Goliat. I den sist gjennomførte konsesjonsrunden på norsk sokkel (TFO 2017) ble Eni, i januar 2018, tildelt andeler i fire av utvinningstillatelsene.

I de tillatelsene Eni er rettighetshaver (men ikke operatør) skal selskapet, på lik linje med andre selskaper som er rettighetshavere, bidra til sikker drift og god ressursforvaltning blant annet gjennom å utøve sin påseplikt overfor operatøren. Jeg har ingen indikasjoner på at Eni ikke utøver denne rollen i tråd med gjeldende regelverk. Det er derfor ikke grunnlag for å vurdere Enis rolle som rettighetshaver på norsk sokkel.

Myndighetenes oppgave er å følge opp at Goliat i årene framover forblir i stabil, effektiv og sikker drift, samtidig som det sørges for et høyt nivå og kontinuerlig forbedringsarbeid når det gjelder sikkerheten. Ut fra dagens situasjon er det ikke en aktuell problemstilling å frata Eni operatørskapet på Goliat eller i andre utvinningstillatelser på norsk sokkel.