Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1319 (2017-2018)
Innlevert: 11.04.2018
Sendt: 12.04.2018
Besvart: 19.04.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvilke konkrete budsjettstørrelser og BNP-anslag baserte FD seg på i juni 2016 og i januar 2018 da det i svar til Stortinget på spørsmål om forsvarsbudsjettets BNP-andel i 2020 henholdsvis i juni 2016 het at andelen i 2020 ville ligge i spennet 1,58–1,71 prosent, men at uansett BNP-prognose ville BNP-andelen øke, og i januar 2018 da svaret var at forsvarsbudsjettets BNP-andel i 2020 vil være på om lag 1,50 prosent?

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 12. april 2018 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt: Hvilke konkrete budsjettstørrelser og BNP-anslag baserte FD seg på i juni 2016 og i januar 2018 da det i svar til Stortinget på spørsmål om forsvarsbudsjettets BNP-andel i 2020 henholdsvis i juni 2016 het at andelen i 2020 ville ligge i spennet 1,58-1,71 prosent, men at uansett BNP-prognose ville BNP-andelen øke, og i januar 2018 da svaret var at forsvarsbudsjettets BNP-andel i 2020 ville være på om lag 1,50 prosent?

I svaret til Stortinget i juni 2016 tok Forsvarsdepartementet (FD) utgangspunkt i budsjettøkningen som ble lagt til grunn i forslag til ny langtidsplan, jf. Prop. 151 S (2015–2016), som ble sendt til Stortinget 17. juni 2016. Videre tok FD utgangspunkt i to alternativer for fremtidig utvikling av BNP. Det første alternativet var basert på Statistisk sentralbyrås (SSB) prognose for BNP-vekst frem mot 2020 (denne prognosen ble publisert av SSB 8. mars 2016). Prognosen for BNP vekst ga i juni 2016 en forventet andel av BNP i 2020 på 1,58 prosent. Det andre alternativet tok utgangspunkt i en situasjon der BNP ikke økte frem mot 2020. Denne beregningen viste i juni 2016 at forsvarsutgiftenes andel av BNP kunne forventes å bli 1,71 prosent.

I svaret til Stortinget i januar 2018, der forsvarsutgiftenes andel av BNP ble anslått til å bli på om lag 1,50 prosent, baserte FD seg på budsjettøkningen som ble lagt til grunn i vedtatt langtidsplan for perioden 2017–2020 og SSBs prognose for BNP-vekst av november 2017. Denne BNP-prognosen angir en noe høyere vekst enn ovennevnte prognose fra mars 2016.

Også i svaret som ble gitt til Stortinget i juni 2016 ble det understreket at det er en betydelig usikkerhet knyttet til de prognoser som gjøres omkring fremskrivning av BNP-andeler. Svaret som da ble gitt, med klare forbehold, estimerer en mulig BNP-andel i 2020 innenfor et betydelig spenn (mellom 1,58 prosent og 1,71 prosent med basis i daværende prognoser). Dette illustrerer denne usikkerheten. Formuleringen i svaret om at BNP-andelen uansett vil øke må sees i forhold til det som var referansepunktet (1,54 prosent i 2016) på det tidspunktet svaret ble gitt. I sum er de prognosene som gis på ulike tidspunkt omkring den fremtidige utviklingen i forsvarsbudsjettets andel av BNP i kontinuerlig bevegelse og beheftet med en betydelig usikkerhet, og vil derfor også kunne variere signifikant over tid.

Regjeringen har vært helt tydelig på disse forbehold og den usikkerheten som ligger i slike prognoser i samtlige svar som er gitt til Stortinget. Det er de samme forbehold og usikkerheter som har ligget til grunn for tidligere regjeringers kommunikasjon med Stortinget.