Skriftlig spørsmål fra Arve Sigmundstad (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1389 (2017-2018)
Innlevert: 19.04.2018
Sendt: 20.04.2018
Besvart: 24.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Arve Sigmundstad (A)

Spørsmål

Arve Sigmundstad (A): Hvilke initiativ vil Regjeringen ta for å stoppe det som lokalt omtales som en snikinnføring av en sammenslåingsprosess uten særlige eller reelle behov for Halden og Fredrikstad tingrett?

Begrunnelse

Det er tidligere kjent gjennom mediene at Domstolsadministrasjonen jobber for å slå sammen tingrettene i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden til én felles domstol.

De ansatte i domstolen og deres tillitsvalgte har tidligere bedt om en helhetlig gjennomgang av hvordan domstolene organiseres, og Regjeringen svarte i 2017 med å sette ned en domstolskommisjon som skal avgi sin innstilling i 2020. Dette for å sikre prinsipiell og helhetlig tilnærming til strukturendringer i domstolene.

Fra Stortingets side har det vært poengtert at eventuelle sammenslåinger av domstoler skal bygge på frivillighet og lokal enighet. Dette er også poengtert i Domstolsadministrasjonens tildelingsbrev.

Helt konkret har Domstolsadministrasjonen nå satt i gang et arbeid for å legge Halden tingrett under felles ledelse med Fredrikstad tingrett. Dette har skapt sterke reaksjoner lokalt, hvor både lokalpolitikere, ansatte i tingretten, dommere, advokatforeningen m.fl. har engasjert seg i saken - og mener dette er en svært dårlig løsning for lokalsamfunnet.

I en artikkel i Rett24.no omtales dette som en sniksammenslåing som ikke er begrunnet i reelle eller særlige behov hos noen av domstolene.

Det er således vanskelig å se at en sammenslåingsprosess av de omtalte tingrettene, som ikke er forankret i en lokal enighet eller frivillighet, skal være i tråd med Stortingets vilje.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Jeg har vært i kontakt med Domstoladministrasjonen som opplyser at spørsmål om felles ledelse for Halden tingrett og Fredrikstad tingrett er til behandling, i tråd med styrets vedtak om å vurdere felles ledelse ved ledige domstollederstillinger. Hovedformålet med ordningen med felles ledelse er å øke fleksibiliteten, bedre ressursutnyttelsen og redusere sårbarheten i domstolene.

Domstoladministrasjonen understreker at en ordning med felles ledelse innebærer at en domstolleder har lederansvaret i to eller flere selvstendige domstoler. En eventuell alternativ ledelsesmodell med felles ledelse innebærer ikke endringer i rettskretser og kontorsteder for berørte domstoler. Domstoladministrasjonen presiserer at felles ledelse ikke er et tiltak for å foregripe eller forskuttere mulige strukturendringer ved permanent å flytte medarbeidere eller omdisponere ressurser.

Domstoladministrasjonen har sendt forslag om felles ledelse ved Halden og Fredrikstad tingrett på høring til lokale aktører, med svarfrist 20. april. Enkelte høringsinstanser har utsatt høringsfrist til 27. april.

Jeg har tillit til at Domstoladministrasjonen håndterer saken på forsvarlig vis, og i tråd med forskrift om felles faste dommerstillinger.