Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1509 (2017-2018)
Innlevert: 04.05.2018
Sendt: 07.05.2018
Besvart: 15.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Palmeoljen utgjorde i 2017 46 % av biodrivstoff forbruket i Norge.
Hva er klimaeffekten av dette sammenlignet med fossilt drivstoff, dersom man også regner med EUs standardfaktorer for indirekte arealbruksendringer?

Begrunnelse

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Miljødirektoratet publiserte fredag 4. mai omsetningstallene for biodrivstoff til veitrafikk for 2017. Rapporteringen viser at det også i fjor ble omsatt mye biodrivstoff fra palmeolje, og at andelen har økt fra 2016. Denne utviklingen må snus. I transportsektoren i det norske klimaregnskapet nulltelles utslippene fra biodrivstoff, og utslippsreduksjonen som følge av den totale omsetningen av biodrivstoff i Norge i 2017 blir ifølge Miljødirektoratets beregninger ca. 1,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med fossilt drivstoff. I et livsløpsperspektiv, der utslippene forbundet med produksjonen er inkludert, reduseres effekten til ca. 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Om lag 98 % av biodrivstoffet som ble omsatt i Norge i 2017 oppfylte EUs bærekraftskrifterier. Bærekraftskriteriene stiller krav til at biodrivstoffet må redusere de totale utslippene av klimagasser med minst 50 prosent gjennom livsløpet, sammenliknet med utslippene fra bensin og diesel. Råstoffet til biodrivstoffet skal heller ikke være dyrket på arealer som har høy biodiversitet eller et høyt karbonlager. Omsetterne av drivstoff i Norge overoppfyller bærekraftskriteriene. I snitt hadde biodrivstoffet som ble brukt i fjor 65 prosent lavere livsløpsutslipp av klimagasser enn fossil bensin og diesel. Bærekraftkriteriene tar ikke høyde for såkalte indirekte arealbruksendringer (ILUC). ILUC kan oppstå dersom produksjon av biodrivstoff flytter matproduksjon til nye arealer som ryddes eller hogges, og det i stedet produseres råstoff til biodrivstoff på de tidligere arealene. ILUC kan ikke måles, men må beregnes. Dersom EUs standardverdier for indirekte arealbrukseffekter legges til grunn gir omsetningen i 2017 en effekt fra indirekte arealbruksendringer på ca. 860 000 tonn CO2-ekvivalenter i økte utslipp. Totalt sett, dersom risikoen for utslipp forbundet med indirekte arealbruksendringer inkluderes i beregningen, gir den totale omsetningen av biodrivstoff i 2017 samlet sett en reduksjon på om lag 330 000 tonn CO2-ekvivalenter, sammenlignet med bruk av fossilt drivstoff. Spørsmålet fra representanten Kaski er avgrenset til bruken av palmeoljebasert biodrivstoff. Det ble omsatt 303 mill. liter biodrivstoff fra palmeolje i Norge i 2017, noe som utgjorde 46 prosent av alt biodrivstoff solgt i 2017.

Grove anslag viser at i det norske klimagassregnskapet blir utslippsreduksjonen som følge av omsetningen av palmeoljebasert biodrivstoff i 2017 beregnet til ca. 800 000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette er effekten sammenlignet med bruk av fossilt drivstoff i Norge. I et livsløpsperspektiv, der utslippene forbundet med produksjonen er inkludert, reduseres denne effekten. I et livsløpsperspektiv blir utslippsreduksjonen som følge av omsetningen av palmeoljebasert biodrivstoff i 2017 ca. 600 000 tonn CO2-ekvivalenter. Palmeoljebasert biodrivstoff er forbundet med stor risiko for indirekte arealbrukseffekter. Dersom EUs standardverdier for indirekte arealbrukseffekter legges til grunn, gir omsetningen av palmeoljebasert drivstoff i 2017 isolert sett en effekt fra indirekte arealbruksendringer på ca. 600 000 tonn CO2-ekvivalenter i økte utslipp. Totalt sett viser disse grove anslagene at omsetningen av biodrivstoff fra palmeolje medfører en risiko for utslipp fra indirekte arealbrukseffekter som tilsvarer reduksjonen i utslipp i et livsløpsperspektiv. EUs standardverdier for indirekte arealbrukseffekter er modellbaserte gjennomsnittstall som beskriver risiko for slike effekter. Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål 1510 fra representant Haltbrekken angående virkemiddelapparatet for biodrivstoff.