Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1572 (2017-2018)
Innlevert: 14.05.2018
Sendt: 14.05.2018
Besvart: 25.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): I et spørsmål fra meg 2.5.18 om vedlikeholdsutgifter på av tunneler svarer statsråden: «(...) på generelt grunnlag kan en si at drift og vedlikehold av de undersjøiske tunnelene som vi har i dag, koster ca. 4 mill. kr per kilometer per tunnelløp per år. Dette inkluderer midlertidig utskifting av utstyr, som f.eks. vifte og hvelv, i tunnelens levetid». Jeg kan ikke se at statsråden da svarte på spørsmålet om når totalrenovering er nødvendig, og om de beløp han oppga i forrige svar inkluderte totalrenovering.
Kan han svare på dette nå?

Begrunnelse

Det er avgjørende for så kostnadskrevende utbyggeinger som undersjøiske tunneler er, at alle kostnader på utbygging er på bordet før beslutninger tas. Vedlikeholdsutgiftene, spesielt i slike prosjekter, er svært høye, men har likevel en tendens til å bli oversett. Utbygginger er mer spennende og mer fokusert enn vedlikehold; det er alminnelig kjent. Like fullt kan det dreie seg om så store beløp at hele prosjekter burde vært revurdert. Det KAN være at mange av fjordkrysningene i "fergefri E39" nettopp kan være slike prosjekter. Derfor er det avgjørende viktig at vedlikeholdskostnadene, inkludert totalrenovering, er nøye kalkulert i prosjekter som Møreaksen og Rogfast, for bare å nevne to av dem.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Drift og vedlikehold av de undersjøiske tunnelene i Rogfast og Møreaksen er estimert til ca. 4 mill. kr (ekskl. mva.) per km tunnelløp per år. Dette beløpet inkluderer både løpende vedlikehold og større renoveringsarbeider, inkludert en totalrenovering i tunnelens levetid, nødvendig utskifting av vifter og annet teknisk gjennom hele levetiden og alt av løpende drift og mindre vedlikehold. Kostnader knyttet til eventuelle nye krav fra myndighetene kommer i tillegg.
Levetiden på utstyr og konstruksjoner varierer. F.eks. er bygging med betonghvelv dyrt, men har lang levetid. Bruk av sprøytebetong er rimeligere, men har kortere levetid enn betonghvelv. Dermed vil vedlikeholdskostnadene også variere. Hvilke løsninger som velges vurderes i planfasen for det enkelte prosjekt. Det er derfor vanskelig å anslå tidspunktene for når det blir nødvendig å gjøre større utskiftingsarbeider i tunnelene. For tunnelene Romsdalsfjorden og Rogfast er anslaget at utskiftning og rehabilitering av teknisk utstyr er nødvendig hvert 25. år og rehabilitering av konstruksjonen, med tanke på vann/frostsikring, etter minimum 50 år. I tillegg kommer nødvendig løpende vedlikehold.