Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1653 (2017-2018)
Innlevert: 24.05.2018
Sendt: 25.05.2018
Besvart: 31.05.2018 av finansminister Siv Jensen

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Flere land har etterspurt sterkere samarbeid om internasjonale skattespørsmål i FN.
Hvilken rolle mener finansministeren FN bør ha for å sikre et inkluderende skattesamarbeid og hvordan bidrar Norge i dag og hvordan vil Norge delta framover?

Begrunnelse

Aggressiv skatteplanlegging er en trussel mot det norske velferdssystemet og mot utvikling av bærekraftig samfunn globalt. Nasjonal ressursmobilisering er avgjørende for å skape bærekraft og utvikling. For å kunne skattlegge selskaper effektivt er det behov for en oppdatering av skattesystemene slik at det er tilpasset dagens økonomiske virkelighet og kan sikre at selskaper betaler skatt der verdien skapes. Reformer og forbedringer av internasjonalt skattesamarbeid må sikre at globale og regionale skattesystemer støtter det offentliges interesse i alle land. Globale utfordringer krever globale løsninger, men løsningene kommer ikke av seg selv og enkeltland må vise vei. Det foregår viktig samarbeid om internasjonale skattespørsmål i OECD og EU. Samtidig er det en stor utfordring at ikke alle land deltar på like fot og at flere land som selv tjener på uthulingen av skattesystemet legger føringer for arbeidet. Det er derfor nødvendig å også sikre et inkluderende fora for å diskutere globale skattespørsmål der alle land kan delta på like fot. Et slikt fora skal ikke ta over for OECD, men komme i tillegg. G77 og Kina er blant de som har tatt til orde for å styrke skattearbeidet i FN.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Det korte svaret på representanten Kaskis spørsmål er at FN (gjennom the Economic and Social Council – ECOSOC) fyller en viktig rolle i det internasjonale skattesamarbeidet, ved at FN er en global organisasjon og et forum der alle de 193 medlemslandene deltar på like fot. Finansdepartementet har i mange år deltatt aktivt i arbeidet under FNs Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters («Skattekomiteen») og bidratt i kapasitetsbyggingsprogrammet under Financing for Development (FfD). Det har departementet til hensikt å gjøre også fremover. For å gi et mer utfyllende svar vil jeg først understreke at deltakelsen i FNs skattesamarbeid ikke står i noe motsetningsforhold til Norges aktive oppslutning om arbeidet for å motvirke aggressiv skatteplanlegging, overskuddsflytting og undergraving av skattegrunnlag i OECD og the Inclusive Framework on BEPS (IF). IF omfatter nå 116 land og jurisdiksjoner, hvorav mange «utviklingsland» som også deltar i FNs skattesamarbeid. Men noen utviklingsland har så langt valgt å ikke delta i gjennomføringen av BEPS-tiltakene i OECDs inkluderende forum, IF. Dette tilsier at det globalt rettede skattesamarbeidet tilknyttet OECD ikke anses å gjøre FNs rolle på skatteområdet mindre relevant. Viktigheten av FNs rolle på skatteområdet kommer til syne på et overordnet nivå gjennom Addis Ababa Action Agenda (AAAA) fra FfD-konferansen i 2015, Den understreker betydningen av gode skattesystemer og effektive skatteadministrasjoner. Dette er viktig for lokal ressursmobilisering og for å realisere FNs bærekraftsmål, og er et globalt arbeid drevet frem av FN. FN er også en av de fire verdensomspennende organisasjonene som samarbeider på skatteområdet innen the Platform for Collaboration on Tax, sammen med OECD, Verdensbanken og IMF. Men viktigheten av FNs rolle innen internasjonalt skattesamarbeid synliggjøres også på et mer praktisk plan gjennom arbeidet som gjøres innenfor rammen av FNs Skattekomité og bruken av Skattekomiteens arbeidsresultater i kapasitetsbyggingsvirksomhet under FfD. Viktigheten av arbeidet i Skattekomiteen og viktigheten av å styrke Skattekomiteens ressurser og handlekraft er understreket i AAAA-slutterklæringen punkt 29. Finansdepartementet støtter, og har gjennom hele dens eksistens, støttet arbeidet i FNs Skattekomité gjennom aktiv deltakelse. En ekspedisjonssjef i Finansdepartementets skattelovavdeling har fra komiteen ble opprettet i 2005 og gjennom tre fireårsperioder vært medlem av og aktiv deltaker i FNs Skattekomité. Gjennom dette har departementet bidratt til de seneste oppdateringene av FNs skatteavtalemodell for skatteavtaler mellom utviklingsland og industrialiserte land, og der aktivt støttet styrkingen av skatteavtalemodellens vektlegging av kildestatenes beskatningsrett som er av særlig betydning for utviklingsland ved skatteavtaleforhandlinger. Ved oppdateringen av skatteavtalemodellen i 2017 var Finansdepartementets representant blant annet engasjert i oppgraderingen av modellen med bestemmelser som skal hindre misbruk av skatteavtaler gjennom aggressiv skatteplanlegging (parallelt med G20/OECDs BEPS-tiltaksplan). Finansdepartementets medlem av Skattekomiteen har ledet arbeidet med utarbeidelsen av en praktisk manual for utviklingsland i behandlingen av internprising i flernasjonale selskaper. Finansdepartementets skattelovavdeling deltar nå i FNs Skattekomité som aktiv observatør. Departementets representant har fortsatt en ledende rolle i revisjon og oppdatering av internprisingsmanualen. Departementets representant har også deltatt aktivt i utarbeidelsen av en ny håndbok for utviklingsland for skattlegging av utvinningsindustrier (petroleum og mineralutvinning). Medarbeidere i Skattelovavdelingen deltar i det videre arbeidet i flere av Skattekomiteens underkomiteer. Det kan også nevnes at to ansatte i Skattelovavdelingen med permisjon fra departementet har arbeidet i Skattekomiteens sekretariat med norsk finansiering. Som min redegjørelse illustrerer, er jeg enig i at FN har og skal ha en viktig rolle i internasjonalt skattesamarbeid. Finansdepartementet vil fortsatt gi aktive bidrag til at FNs viktige skattearbeid fortsetter.