Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1971 (2017-2018)
Innlevert: 29.06.2018
Sendt: 29.06.2018
Besvart: 05.07.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): Kan statsråden redegjøre for hvor mange ynglinger som må tas ut for å nå bestandsmålet for ulv (og oppstille de ulike alternativene for uttak av norske/svenske ynglinger, eller kombinasjoner av disse)?

Begrunnelse

Bestandsmålet for ulv er på 4-6 ynglinger, hvorav 3 helnorske. Det er nå langt fler enn disse. For å nå bestandsmålet må man ta ut et antall helnorske revir og grenserevir. Jeg ber statsråden om en oversikt over hvor mange ynglinger som må tas ut, for eksempel 3 norske og 2 svenske = 4, eller 2 norske og 2 svenske = 3 osv.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Rovviltnemndene har nå vedtatt nye kvoter for lisensfelling kommende høst og vinter. Rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus, Østfold) og 5 (Hedmark) har vedtatt felling av ulvene i tre helnorske revir. Vedtaket om kvote for lisensfelling i region 4 og 5 har blitt påklaget og er under klagebehandling i rovviltnemndene i region 4 og 5. Klima- og miljødepartementet er klageinstans på vedtak fattet av rovviltnemndene, og jeg vil derfor ikke uttale meg konkret om omfanget av kommende lisensfelling før sakene er endelig behandlet.

På mer generelt grunnlag vil jeg understreke at norsk forvaltning av ulvebestanden skal være i tråd med Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforlikene fra 2004 og 2011 og Stortingets flertallsvedtak om ulv fra 2016. Forvaltningen av ulvebestanden kan ikke skje som en rent matematisk øvelse. Forvaltningen av ulv baserer seg på en helhetsvurdering hvor bestandsstørrelsen, sett i forhold til bestandsmålet, inngår som en del av vurderingen. Usikkerhet om blant annet inn- og utvandring, nye valpekull, ulovlig jakt, lederdyr som forsvinner og revir som oppløses inngår som andre viktige momenter i vurderingen. I tillegg skal vedtak ha hjemmel i naturmangfoldloven dersom felling skal kunne tillates.

Siste endelige bestandsstatus for ulv i Skandinavia ble rapportert av Rovdata 1. juni 2018, og tallene viser at vi sist vinter hadde 10,5 valpekull av ulv i Norge medregnet halvparten av ynglingene i grenserevir. To ulvefamilier ble skutt i vinterens lisensfelling, slik at vi altså hadde igjen 8,5. Dette er 2,5 ynglinger over bestandsmålet Stortinget har vedtatt.