Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:1988 (2017-2018)
Innlevert: 01.08.2018
Sendt: 01.08.2018
Besvart: 06.08.2018 av statsminister Erna Solberg

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Kan statsministeren redegjøre og eventuelt utdype forhold omtalt i begrunnelsen for dette spørsmålet og for hvilke relevante vurderinger og tiltak som ble gjort eller burde vært gjort før, under og etter den omtalte reisen?

Begrunnelse

Det vises til fiskeriminister Per Sandbergs reise til Iran, en reise han opplyser å ha gjennomført som en del av sin ferie.

Uavhengig av reisens formål vil en norsk statsråd på reise til Iran ha stor politisk interesse for Iranske myndigheter og vil slik kunne bli en sak med konsekvenser for norske myndigheter. Som statsråd og medlem av regjeringen vil dette kunne få innvirkninger på viktige fiskeripolitiske, næringspolitiske, handelspolitiske og utenrikspolitiske forhold med betydning for relasjonene mellom Norge og Iran og eventuelt mellom Norge og andre land.

Det er derfor viktig at en slik reise er planlagt, forberedt og gjennomført på en betryggende måte, selv om dette er en feriereise. Et sentralt spørsmål er om reisen er planlagt og gjennomtenkt på en slik måte at reisen ligger innenfor sikkerhetsmessige akseptable rammer og at man innenfor viktige politiske tema som foran nevnt ikke endrer på de prioriteringer regjeringen jobber etter. I tillegg til dette har man nå offentlig, gjennom media, fått beskrevet en rekke forhold som virker urovekkende.

Var statsministeren kjent med reisen? Mener statsministeren at man som medlem av regjeringen kan reise som privatperson til et land som Iran og at man da ikke behøver å forholde seg til de retningslinjer, regler og politiske føringer som gjelder for medlem av regjeringen? Er fiskeriministerens mulige påvirkninger på vesentlige politiske temaer som fiskeri, nærings, handels og utenrikspolitiske forhold vurdert i forhold til en slik reise det gjelder? Hvis ikke vil de i ettertid bli vurdert? I tillegg av dette er det nå opplyst i mediene at PST har til gjennomgang fiskeriministerens mobiltelefoni etter oppholdet i Iran. I lys av de sikkerhetsmessige hensyn og forsiktighetsregler som bør gjelde for opphold i land som Iran, mener statsministeren at reisen til statsråd Sandberg var forsvarlig planlagt og gjennomført?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Denne regjeringen tar sikkerhet på alvor. Vi har etablerte systemer og rutiner for å ivareta sikkerhet. Per Sandberg har ikke fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mobiltelefon og varsling av reise.

Mitt kontor ble varslet om Per Sandbergs feriereise til Iran den 24. juli. I tråd med gjeldende rutiner beskrevet i Håndbok for politisk ledelse skulle Statsministerens kontor vært varslet om reisen i forkant. Rutinene som gjelder statsrådenes reiser ble i dette tilfellet ikke fulgt.

Når nye statsråder tiltrer holdes det en orientering for dem på Statsministerens kontor hvor en rekke tema for utøvelsen av rollen som statsråd gjennomgås. Her får de også brifer fra de ulike sikkerhetstjenestene. Regjeringen får i tillegg jevnlige brifer av sikkerhetstjenestene, blant annet en årlig gjennomgang i forkant av offentliggjøring av de åpne trusselvurderingene. Ved behov utarbeider Politiets sikkerhetstjeneste en trusselvurdering i forkant av tjenestereiser. I tillegg har PST egne samtaler med alle statsrådene, og ved behov knyttet til reiser eller andre situasjoner kan PST ha særskilte briefinger og samtaler. Slike gjennomganger av sikkerhetsråd og rutiner vil vi også ha jevnlig fremover.

Etterretningstrusler og IKT-sikkerhet er sentrale tema i disse brifene og vurderingene. Mobiltelefoner har risiko for hacking og avlytting både i og utenfor Norge. Derfor er det begrensninger på bruken. Mobiltelefoner kan for eksempel ikke medbringes i regjeringskonferanser og flere andre møter.

En statsråd er alltid statsråd og jeg forventer at sikkerhetsråd og gjeldende rutiner følges uansett. Fiskeriministeren er klar over at han har gjort feil og sier at han har tatt lærdom av dette og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter.

Per Sandberg sin telefon er nå hos PST. Jeg viser til Per Sandberg sitt svar på spørsmål nr. 1994 fra representanten Torgeir Knag Fylkesnes for ytterligere informasjon om hvordan dette har blitt fulgt opp.

Norges politikk overfor Iran er godt kjent. Norge er kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritisk til Irans rolle i flere av konfliktene i regionen. Dette er iranske myndigheter fullt klar over. Per Sandbergs feriereise vil ikke ha innvirkning på norsk Iran-politikk eller påvirke Norges forhold til Iran eller andre land. Norsk Iran-politikk ligger fast.

Jeg viser for øvrig til fiskeriministerens svar på skriftlige spørsmål fra hhv. stortingsrepresentant Pollestad (nr. 1999) og Fylkesnes (nr. 1994) om same sak.