Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:2030 (2017-2018)
Innlevert: 08.08.2018
Sendt: 09.08.2018
Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren
Besvart: 21.08.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Stortinget vedtok i 2017 at regjeringen skal "legge fram en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for fremtiden".
Kan statsråden bekrefte at regjeringen vil følge opp anmodningsvedtaket gjennom å inkludere kulturskole i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, mener statsråden det er en god oppfølging av et vedtak om å levere en "egen stortingsmelding" om kulturskolen, og kan statsråden garantere for at kulturskolefeltet vil få god nokoppmerksomhet og behandling som en del av en større melding?

Begrunnelse

Kulturskolen er viktig både for kulturlivet i hele Norge og for barn og unges utdanning. Derfor er spørsmålsstiller glad for at Stortinget i 2017 vedtok å be regjeringen "legge fram en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden", vedtak 897 Dokument 8:112 S (2016-2017), Innst. 448 S (2016-2017.

Den siste tiden har det kommet informasjon om at dette anmodningsvedtaket skal følges opp gjennom at kulturskole skal inkluderes i den varslede stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur. Det kan være uheldig for kulturskolefeltet å bli "druknet" i en større, mer generell stortingsmelding, og det kan ikke minst stilles spørsmål med hvorvidt dette følger opp Stortingets vedtak om en "egen stortingsmelding" om kulturskolen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen er opptatt av at barn og unge får gode muligheter til å utforske, oppleve og tilegne seg kunnskap og ferdigheter om ulike kunst- og kulturuttrykk. Kulturskolen er et sentralt og viktig kulturtilbud til barn og unge. Ved å la kulturskolen inngå i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, vil vi legge til rette for god og grundig behandling av kulturskolen. Samtidig kan vi få bedre sammenheng mellom de ulike satsingene innenfor kulturskole og barne- og ungdomskultur. Jeg mener at det vil være en styrke å se hvordan ressurser og kompetanse kan spille sammen for i enda større grad komme barn og unge til gode. I regjeringsplattformen har vi slått fast at regjeringen vil legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, skolefritidsordninger og frivilligheten, og på denne måten sikre flere barn tilgang til kulturskolene gjennom økt tilgjengelighet og gode ordninger for lavinntektsfamilier. Dette vil vi følge opp i arbeidet med stortingsmeldingen.

Vi vil også se på kulturskolenes rolle i et integreringsperspektiv.

Foreløpig er vi i oppstartsfasen av meldingsarbeidet og det er for tidlig å si noe konkret om innholdet og tiltakene. Men vi er allerede i gang med å følge opp anmodningsvedtaket om kulturskolen fra Stortinget. Vi trenger ny kunnskap som grunnlag for ny politikk, og vi har derfor gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om kulturskolen. Kunnskapsgrunnlaget skal blant annet gi en oversikt over omfang, innhold og organisering av kulturskolen, kompetansen til de ansatte og lokale prioriteringer. I tillegg skal vi få oversikt over kulturskolens samarbeid med relevante aktører.

Jeg kan forsikre om at vi vil få til et godt samarbeid med Kulturdepartementet i arbeidet med stortingsmeldingen, og at vi vil følge opp vedtaket om kulturskolen på en god måte for å styrke dette feltet.