Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:2058 (2017-2018)
Innlevert: 13.08.2018
Sendt: 13.08.2018
Besvart: 20.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

Cecilie Myrseth (A)

Spørsmål

Cecilie Myrseth (A): Kongekrabbe er eksklusiv og etterspurt i markedet. Den er også viktig som inntektskilde for mange fiskere. NRK melder 13.8 at Fiskeridirektoratet mener betydelige mengder kongekrabbe blir fisket og omsatt ulovlig.
Hva gjør statsråden for å følge opp disse bekymringsmeldingene, og for å sikre en bærekraftig forvaltning av kongekrabben - i tråd med de rammene Stortinget har vedtatt?

Begrunnelse

Ifølge NRK 13.8.18 mener Fiskeridirektoratet at langt mer kongekrabbe blir fisket enn de kvotene som er fastsatt, og at store mengder omsettes svart. Sjømat Norge har, iflg. saken, anslått at så mye som flere hundre tonn å kongekrabbe blir omsatt svart. Stortinget har vedtatt at vi skal ha en todelt forvaltning av kongekrabben, med kommersielt fiske øst for Nordkapp, mens man vest for Nordkapp har såkalt desimeringsfiske. Kongekrabbekvoten for 2018 er på 1850 tonn, men Fiskeridirektoratet tror at "langt mer" kongekrabbe blir fisket og omsatt svart. Som direktoratet uttaler til NRK, er dette i så fall miljøkriminalitet som vil kunne ramme både bestanden og de som har sin næringsvirksomhet innen dette fisket. Det bes derfor om en orientering om hva statsråden vil gjøre for å få slutt på ulovlig kongekrabbefiske og sikre bærekraftig forvaltning.

Harald T. Nesvik (FrP)

Svar

Harald T. Nesvik: Stortingsrepresentant Myrseth reiser spørsmål om en problemstilling vi tar på alvor. Vi har over mange år hatt stor oppmerksomhet på ulovlig fangst og omsetning av fisk i Norge, og å bekjempe denne type kriminalitet er en høyt prioritert oppgave. Vi er kjent med problemstillingen knyttet til ulovlig omsetning av kongekrabbe, og det er også grunnen til at problemstillingen reises i den nasjonale strategiske risikovurderingen som Fiskeridirektoratet utarbeider hvert år i samarbeid med Kystvakten og fiskesalgslagene om særlig prioriterte områder for kontroll. Ulovlig omsetning av kongekrabbe er her pekt på som en problemstilling som skal gis særlig oppmerksomhet. Dette har også en side mot det fisket som foretas av turistbedrifter, hvor det er innført noen tiltak for å få bedre kontroll over denne aktiviteten.

Nærings- og fiskeridepartementet har hatt dialog med flere organisasjoner for å få oversikt over og innblikk i utfordringene som nå foreligger, og diskutert eventuelle forslag til tiltak. Dersom det foregår ulovlig omsetning av kongekrabbe i den utstrekning som skisseres, så er det meget alvorlig.

Sjømat Norge har presentert konkrete forslag til tiltak for å bekjempe ulovlig omsetning av kongekrabbe. De konkrete tiltakene er: 1. Forbud mot bruk av mobile kjøpsstasjoner, 2. Innstramming i bruk av samleteiner og 3. Merking og sporing av kongekrabbe. Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har vurdert tiltakene som Sjømat Norge har presentert og støtter forslagene. Departementet har også hatt dialog opp mot interesseorganisasjonene.

På denne bakgrunn har Nærings- og fiskeridepartementet bedt Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Mattilsynet, om å om sende de konkrete forslagene på ordinær høring.

Det er viktig at tiltakene som foreslås er gjennomførbare for næringen og vi må derfor ha en grundig prosess før eventuelle endringer vedtas.