Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:2112 (2017-2018)
Innlevert: 24.08.2018
Sendt: 27.08.2018
Besvart: 03.09.2018 av finansminister Siv Jensen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Mener finansministeren at de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland praktiseres riktig når Raytheon ikke er ekskludert, til tross for at selskapet er involvert i programmer knyttet til både klasevåpen og kjernevåpen?

Begrunnelse

Statens Pensjonsfond Utland investerer i våpenselskapet Raytheon. I en sak i VG 24.august 2018 kommer det fram at bankene DNB, Storebrand, Nordea, Handelsbanken og forsikringsselskapet KLP alle har utelukket Raytheon fra sine investeringer på bakgrunn av at selskapet er involvert i programmer knyttet til klasevåpen og kjernevåpen.

De etiske retningslinjene for SPU slår blant annet fast at observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Fondet skal heller ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen er opptatt av åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av våre felles sparepenger i Statens pensjonsfond utland (SPU). Rammeverket for forvaltningen av fondet, herunder prinsippene for ansvarlig investeringspraksis og de etiske kriteriene i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU, er forankret i Stortinget. Rammeverket skal bidra til at det er klare rammer for investeringene og en systematisk tilnærming til arbeidet med å utelukke og observere selskaper.

Det er etablert en klar arbeidsdeling mellom Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank. Departementet fastsetter overordnede rammer, mens Norges Bank foretar investeringene og utøver fondets eierrettigheter uavhengig av departementet. Etikkrådet overvåker fondets portefølje systematisk for grove normbrudd i strid med retningslinjene for observasjon og utelukkelse. Rådet avgir tilrådinger om observasjon og utelukkelse til Norges Banks hovedstyre, som treffer beslutninger i slike saker. Det følger av arbeidsdelingen at Finansdepartementet ikke foretar vurderinger av enkeltselskaper.

Norges Bank offentliggjorde 25. januar 2017 beslutningen om å oppheve utelukkelsen av selskapet Raytheon fra SPU. Selskapet hadde da vært utelukket fra fondet siden 2005 på grunn av produksjon av klasevåpen. Beslutningen om opphevelse ble tatt på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet, som jevnlig skal vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er til stede, jf. retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU § 5 femte ledd. Etikkrådets tilråding om opphevelse var basert på en bekreftelse fra Raytheon om at selskapet ikke lenger har noen virksomhet i tilknytning til produksjon av klasevåpen.

Representanten Haltbrekkens stiller spørsmål om praktiseringen av retningslinjene for observasjon og utelukkelse. Spørsmålet er forelagt Etikkrådet, som har svart følgende:

«De etiske retningslinjene for SPU innebærer blant annet at fondets midler ikke skal være investert i selskaper som produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. I Revidert nasjonalbudsjett 2004 ble det, basert på Graverutvalgets forslag i NOU 2003: 22, definert hvilke typer våpen som omfattes av våpenkriteriet: kjemiske våpen, biologiske våpen, antipersonellminer, udetekterbare fragmenter, brannvåpen, blindende laservåpen, klasevåpen og kjernevåpen. Fondet skal heller ikke være investert i selskaper som utvikler eller produserer sentrale komponenter til denne typen våpen. Begrepet «normal anvendelse» i retningslinjene, jf. ovenfor, refererer til våpentypens intenderte bruk. Ved utgangen av 2017 var 20 selskaper utelukket på grunnlag av våpenproduksjon. 16 av disse var utelukket på grunnlag av kjernevåpenproduksjon, og 4 på grunnlag av produksjon av klasevåpen.

Det følger av NOU 2003:22 at terskelen for utelukkelse av selskaper skal være høy. Det er ikke slik at enhver befatning med produksjon av de overnevnte våpentyper automatisk vil føre til utelukkelse av selskaper fra fondet.

Spesielt utelukkelse av kjernevåpenprodusenter reiser kompliserte avgrensningsspørsmål. Derfor engasjerte Etikkrådet i 2017 en ekstern ekspertgruppe for å utarbeide en rapport som blant annet omfatter en beskrivelse av dagens kjernevåpenproduksjon og forventet fremtidig utvikling, en vurdering av rådets praksis på området siden 2005 med hensyn til konsistens og samsvar med retningslinjene, en beskrivelse og vurdering av hva som kan anses som et kjernevåpens sentrale komponenter og hva som naturlig faller under begrepene produksjon og utvikling. På bakgrunn av gjennomgangen foreslår rapporten en avgrensning av hvilke typer komponenter som kan danne grunnlag for utelukkelse av selskaper. Utgangspunktet bør være at slike komponenter ikke kan ha flere formål, og at komponentenes relative betydning til andre komponenter i våpensystemet må være slik at det er avgjørende for våpenets funksjon. Etikkrådet mener at en slik avgrensing gir en fornuftig rettesnor for det videre arbeidet med kriteriet, selv om den ikke løser alle avgrensningsspørsmål. Videre viser Etikkrådet til at rapportens gjennomgang av rådets tidligere tilrådninger om utelukkelse ikke finner selskaper med virksomhet som faller utenfor en rimelig avgrensning av kriteriet, eller selskaper som åpenbart burde vært vurdert for utelukkelse, gitt den kriterieavgrensningen som Etikkrådet har lagt til grunn.

Etikkrådet overvåker fondets portefølje kontinuerlig og mottar regelmessige rapporter fra en anerkjent leverandør om selskapers mulige tilknytning til produksjon av ulike våpentyper som kan være grunnlag for utelukkelse av selskaper. På bakgrunn av dette foretar Etikkrådet egne undersøkelser og kontakter aktuelle selskaper. At listen over selskaper som er utelukket fra SPU ikke fullt ut samsvarer med hvilke selskaper andre investorer har utelukket, er ikke overraskende. Andre investorer kan praktisere andre kriterieavgrensninger enn det Etikkrådet legger til grunn. Det er heller ikke gitt at alle som vurderer disse problemstillingene, til enhver tid besitter den samme informasjonen.»

Jeg har tillit til Etikkrådets praktisering av de etisk motiverte retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU.