Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2124 (2017-2018)
Innlevert: 27.08.2018
Sendt: 27.08.2018
Besvart: 31.08.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): 2. juni 2017 gjorde Stortinget en rekke vedtak for å stanse bruken av palmeolje i biodrivstoff. Ifølge statsrådens svar til meg i dok. 15:786 (2017-2018), om oppfølging av disse vedtakene, skulle det komme en rapport om det juridiske handlingsrommet for å stille krav om utfasing av palmeolje.
Kan statsråden fortelle hva konklusjonene i rapporten departementet fikk utarbeidet var?

Begrunnelse

I svar til meg i dokument nr. 15:786 (2017-2018) skriver statsråden blant annet:

"Representanten Haltbrekken spør når det kommer på plass en forskrift til offentlige anskaffelser som stiller krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje. Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og internasjonalt handelsregelverk setter rammer for myndighetenes adgang til å begrense handelen gjennom lov, forskrift eller på annen måte. Dette gjelder også vår adgang til å stille miljøkrav i offentlige innkjøp. Det er viktig at vår oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak er i tråd med våre WTO- og EØS-rettslige forpliktelser. Klima- og miljødepartementet har derfor lyst ut et oppdrag og inngått kontrakt med juridisk konsulent for å klargjøre det nasjonale handlingsrommet. Konsulenten vil etter det jeg er kjent med om kort tid sende departementet sin endelige rapport. Jeg vil deretter så raskt som mulig ta stilling til videre prosess og oppfølging i denne saken, og vil holde Stortinget orientert."

Dette svaret kom 1. februar og rapporten var da rett rundt hjørnet. Jeg antar derfor at rapporten er klar nå.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Jeg viser til mitt svar på spørsmål 1555 fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust om å forby palmeolje i offentlige innkjøp. Våre handelsrettslige forpliktelser setter generelle rammer for myndighetenes adgang til å begrense handelen gjennom lov, forskrift eller på annen måte. Dette er omfattende og kompliserte spørsmål som krever grundige vurderinger og derfor tar tid.

Jeg vil informere Stortinget på egnet måte når det er konkludert i saken. Da vil også rapporten representanten Haltbrekken viser til bli offentlig.

Jeg er opptatt av at biodrivstoff som omsettes i Norge er bærekraftig, og at det skal bidra til å redusere klimagassutslipp både nasjonalt og globalt. Jeg viser til mitt svar på spørsmål 1510 fra representanten Haltbrekken der jeg gjør rede for virkemidlene for biodrivstoff og helheten i arbeidet på området.