Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:22 (2018-2019)
Innlevert: 02.10.2018
Sendt: 03.10.2018
Besvart: 11.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Kan statsråden bekrefte at tidligere løfter om bygging av ny 4-felts vei på hele strekningen E18 Dørdal - Grimstad ligger fast, og hvordan stiller i så fall statsråden seg til Nye Veiers nye uttalelser, der det er en forutsetning at man også legger inn alternative trasévalg som går utenom Brokelandsheia, for at man skal få den lovede veiutbyggingen?

Begrunnelse

I Agderposten 16. januar 2018, samt svar på mine skriftlige spørsmål av 7. august 2018 (dokument 15:2023) og 20. august 2018 (dokument 15:2082), har samferdselsministeren slått fast at hele strekningen E18 Oslo - Kristiansand skal stå ferdig innen 2027 som ny 4-felts vei. Dette harmonerer også ganske godt med administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland, sine uttalelser til blant andre Agderposten 1.mars 2017 om at de vil bygge ut hele sin nåværende portefølje i løpet av 12 år, og ikke 20 år som opprinnelig planlagt. Et interkommunalt plansamarbeid bestående av ordførere fra Aust-Agder og Telemark har fått ansvar for å lede prosessen med planarbeidet for strekningen E18 Grimstad-Dørdal, som et ledd i fullføringen av 4-felts vei mellom Oslo og Kristiansand. Utvalget er nedsatt i samarbeid med Nye Veier. Agderposten melder lørdag 29. september at alle åtte kommunene så langt er enige om hva som er det beste trasealternativet for den aktuelle, gjenstående strekningen. Gruppen ønsker i den forbindelse at E18 fortsatt skal gå gjennom Brokelandsheia i Gjerstad kommune. Dette fikk direktør for samfunnskontakt i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland til å true med at det da bare vil bli 3-felts vei på strekningen, ifølge Agderposten. En hovedtanke bak opprettelsen av det interkommunale plansamarbeidet har vært at man har ønsket at de berørte kommunene på et tidlig tidspunkt skulle forene sine synspunkter og interesser, hvilket de også har gjort i det aktuelle møtet Agderposten har referert fra. Det har derfor skapt betydelige reaksjoner at Nye Veier har fremsatt dette kravet, på tvers av kommunenes ønske.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Nye Veier sin nåverande utbyggingsportefølje blei definert i Stortingsmelding Meld. St. 25 2014-2015.

Felles for utbyggingsstrekningane i utbyggingsportefølja var at det allereie før overføringa til Nye Veier låg ei regjeringsbehandla konseptvalutgreiing til grunn. Mange av prosjekta hadde og ein godkjent kommunedelplan.

For strekningane E18 Dørdal – Grimstad og E18 Arendal – Grimstad er det regjeringsbehandla konseptvalutgreiingar frå 2010. Nye Veier AS fekk i oppdrag å stå for utgreiingsarbeid knytt til kommunedelplanarbeidet.

Fylkeskommune, kommunane og Nye Veier har blitt einige om at planlegginga skal skje i eit interkommunalt plansamarbeid som følgjer reglane i kapittel 9 i plan- og bygningsloven. Det er styret i det interkommunale plansamarbeidet som leiar planarbeidet. Styret består av politisk valte representantar for dei åtte kommunane som er/kan bli rørt av vegutbygginga. Nye Veier AS finansierar og gjennomfører sjølve utgreiingsarbeidet. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Telemark, Aust-Agder og Telemark fylkeskommunar, Statens Vegvesen og Nye Veier AS er sentrale i planarbeidet.

Eg har merka meg at eit samla styre i Nye Veier AS har som mål å utvikle eit samfunnsøkonomisk lønnsamt prosjekt på heile strekninga.

Den gjeldande konseptvalutgreiinga, med påfølgande regjeringsavgjerd, er nå åtte år gamal og eg ser positivt på at styret arbeider for å auke den samfunnsøkonomiske lønnsemda av prosjektet. Det er Nye Veier som sjølv organiserer sine vegprosjekt, avgjerd framdrift i dei, og finansierer dei med utgangspunkt i bevilgningane over statsbudsjettet. Eg kjem ikkje til å legge detaljerte føringar som aukar kostnadane eller reduserer samfunnsnytta av investeringane. Dette planarbeidet må avklarast av lokale partar og Nye Veier.