Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:44 (2018-2019)
Innlevert: 04.10.2018
Sendt: 05.10.2018
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 11.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Hva vil statsråden foreta seg for å få en slutt på at det statseide selskapet Bring driver med hensynsløs underbetaling og grov utnytting av lastebilsjåfører fra Øst-Europa?

Begrunnelse

Flere medier i Norge, Sverige og Storbritannia har den siste tiden brakt oppslag om at rumenske lastebilsjåfører i Bring Trucking Slovakia, et datterselskap til Posten Norge, skal være ansatt på helt uakseptable lønnsbetingelser. Det rapporteres om en timelønn ned mot 30 kroner. Bring Trucking Slovakia er politianmeldt av det svenske Transportarbetareförbundet for å bryte regler om lønn og skatt for virksomheten i Sverige. Selskapet har over 500 biler, hvorav ingen skal være stasjonert i Slovakia. Transporten skjer i Skandinavia, hvor IKEA er blant de viktigste kundene. Nettstedet Moderne Transport rapporterer også om en «oppstillingsplass for lastebiler, hvor det rundt lunsjtider på lørdager kommer en minibuss fra Slovakia med et lass rumenske sjåfører og nødvendige saker de trenger i førerhytten.»

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Spørsmålet er overført fra samferdselsministeren til næringsministeren som ansvarlig for forvaltning av eierskapet i Posten Norge AS. Slik jeg forstår saken dreier den seg i stor grad om organisering av drift av internasjonale transporter. Rolledelingen mellom staten som eier og selskapets ledelse er beskrevet i Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (eierskapsmeldingen) hvor det fremgår at forvaltningen av selskapet er styrets ansvar. Ansvaret for forretningsmessige beslutninger og problemstillinger knyttet til den operative driften hører under styret og ledelsen i selskapet. Staten som eier er ikke involvert i operative forhold i Posten Norge AS, selskapets datterselskaper, og skal heller ikke være det i andre selskaper der staten har eierinteresser.
Anklagene om brudd på regelverk er alvorlige, og jeg oppfatter at anklagene bestrides av Posten Norge AS. Som eier legger staten til grunn at selskapet følger lover og regler. Regjeringen har i eierskapsmeldingen uttrykt klare forventninger til selskapene med statlig eierandel på områder som staten mener bidrar til å oppfylle statens mål med eierskapet, herunder spesifikke forventningene knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. Regjeringens forventninger tar utgangspunkt i, og bygger på nasjonale og internasjonale standarder, konvensjoner og rapporteringsnormer. Selskapene skal være ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar på sine områder. Det forventes også at selskapene med statlig eierandel aktivt følger, og er med på å utvikle god forretningsskikk, og respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder og rettigheter ivaretas og at arbeidstakere gis en lønn de kan leve av.
Oppfølging av selskapenes, herunder også Posten Norges, arbeid med samfunnsansvar skjer løpende i eierdialogen og i egne møter om relevante tema knyttet til samfunnsansvar.