Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:89 (2018-2019)
Innlevert: 10.10.2018
Sendt: 10.10.2018
Besvart: 17.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): I statsbudsjettet for 2019 er det ikke bevilget midler til vikingskipene på Bygdøy.
Hva vil statsråden gjøre for å bidra til at disse enestående nasjonalskattene – som også er av stor internasjonal betydning – blir sikret på kort og mellomlang sikt for å hindre akutte skader?

Begrunnelse

I en pressemelding kalt «Vikingskipene kan kollapse» (08.10.18) sier Universitetet i Oslo (UiO) at regjeringen «gambler med fremtiden til Norges mest ikoniske kulturarv». Vikingskipene er Norges mest besøkte museum og trenger umiddelbar sikring. Likevel får UiO ikke midler til dette i forslaget til statsbudsjett for 2019.

Pressemeldingen fortsetter:

«Det siste året er det oppdaget nye urovekkende skader på både Gokstadskipet og Osebergskipet, og i sommer måtte det utføres akutt oppstøtting av Gokstadskipet, etter at deler av skroget begynte å sige. Uten omfattende sikring vil skipene langsomt brytes ned og til slutt kollapse over dagens oppstøttinger.»

«– Politikerne synes dessverre ikke å ha tatt innover seg hvor dramatisk situasjonen er. For hver dag som går skades samlingen, og uten midler til nødvendig sikring fortsetter den alvorlige ødeleggelsen», sier rektor Svein Stølen ved UiO.

«I regjeringens forslag til langtidsplan for forskning og høyere utdanning nevnes Vikingtidsmuseet som ett av tre ferdig prosjekterte byggeprosjekter. Det fremgår likevel ikke når byggestart skal skje. UiO frykter at arbeidet går for langsomt.

– Vi har lenge visst at vi må gjøre noe for å sikre vikingtidssamlingen på en forsvarlig måte for fremtiden. Skadene som ble påvist denne sommeren forteller at tiden betyr alt i denne saken, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

I sommer sendte Universitetet i Oslo, som har ansvaret for gjenstandene, et bekymringsbrev til statsråd Iselin Nybø for å orientere om alvoret i situasjonen. Statsråden har altså informasjon om at vikingtidssamlingen står i fare og at en utsettelse av sikringsarbeidet medfører økt risiko for skader.»

«UiO merker seg at de allerede lovede midlene (5 mill. kr) til forskningsprosjektet Saving Oseberg II videreføres i 2019. Dette løser imidlertid ikke de akutte behovene i det videre konserveringsarbeidet for vikingskipene.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Jeg vil først slå fast at skipene og samlingene ved Vikingtidsmuseet på Bygdøy er unike skatter og blant vår viktigste verdensarv. Den skal vi ta vare på, og Regjeringen tar dette på det største alvor. Den viktigste årsaken til at det planlegges nybygg og rehabilitering av museet er å sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden, og det foregår mange aktiviteter for sikring av samlingene og for å utvikle og forske på metoder for forsvarlig bevaring. Dette har i stor grad blitt finansiert over statsbudsjettet, og siden 2012 er det bevilget 100 millioner kroner til disse formålene.

Som representanten Sem-Jacobsen er kjent med la regjeringen i høst frem en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning, der det fremgår at regjeringen forventer at universitetene ivaretar sitt ansvar for å sikre og bevare unike samlinger for historie, kultur og identitet. I tillegg viser regjeringen til at Vikingtidsmuseet ved Universitetet i Oslo er ett av to ferdigprosjekterte byggeprosjekter som særlig bidrar til sikring, bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av denne type samlinger. Regjeringen er altså godt kjent med utfordringene knyttet til sikring og bevaring av vikingskipene og de øvrige gjenstandene i vikingtidssamlingen.

På grunn av de særskilt store utfordringene knyttet til bevaring av de alunkonserverte objektene som har vært truet med nedbrytning i flere år, har Kunnskapsdepartementet tildelt 35 mill. kroner de siste fire år til forskning på metoder for å sikre objektene. Bevilgningen foreslås videreført med 5 mill. kroner også i 2019. Vi er kjent med at UiO, som et resultat av forskningen, har funnet metoder for konservering og kan nå gjennomføre konserveringen og sikre mot denne type forfall.

Den langsiktige bevaringen og formidlingen av vikingtidssamlingen for fremtidige generasjoner er et større løft enn Universitetet i Oslo kan ta ansvaret for. Et internasjonalt utvalg konkluderte i 2012 med at vikingskipene ikke må flyttes og må sikres vesentlig bedre enn det gjøres i dag. Regjeringen konkluderte i 2013 med at skipene skulle forbli på Bygdøy og at vikingtidssamlingen skulle sikres der. På bakgrunn av dette har Kunnskapsdepartementet tatt ansvaret for å utvikle et byggeprosjekt for et Vikingtidsmuseum på Bygdøy som sikrer og bevarer vikingtidsamlingen for fremtidige generasjoner.

I 2014 fikk derfor Statsbygg i oppdrag fra KD om utvikling av et vikingtidsmuseum og rehabilitering av de eksisterende bygninger først som skisseprosjekt og deretter et forprosjekt i 2016. Det ble avholdt en vellykket arkitektkonkurranse. Prosjektet består av to deler som må gjennomføres parallelt:sikring av vikingskipene for flytting og under flytting, og rehabilitering og nybygging for å huse vikingtidssamlingen. Kvalitetssikringen av sikrings- og byggeprosjektet forelå denne høsten, og prosjektet er dermed klart for startbevilgning. Kostnadsrammen er anslått til 2 mrd. kroner. Det har til nå vært brukt til sammen 65 mill. kroner på dette prosjektet, 15 mill. til sikringsdelen og 50 mill. til byggeprosjektet.

Dette er et svært komplekst byggeprosjekt som krever gode forberedelser, og der sikkerhet for samlingene er det viktigste. Vi har denne høsten fått rapporten fra de som har kvalitetssikret forprosjektet. De rådene vi har fått er et godt grunnlag for å ta stilling til videre fremdrift. Prosessen rundt dette byggeprosjektet har gått så raskt som det er forsvarlig i denne type prosjekter fra konseptvalget ble tatt i 2013 til kvalitetssikring høsten 2018. En ytterligere prosjekterings- og byggeperiode for dette prosjektet er anslått til 3-4 år. Det løpende ansvaret for sikring av samlingen har UiO, og jeg forutsetter at de tar dette ansvaret inntil nybygget kommer på plass.

At ikke regjeringen tar ansvaret for vår ikoniske vikingskatt på alvor, er derfor ikke riktig og arbeidet frem til i dag viser dette. Regjeringen tar bevaringen av vikingtidssamlingen på det største alvor og har lagt vekt på en riktig fremdrift i prosjektet. Videre finansiering og oppstart av byggeprosjektet er et prioriteringsspørsmål som regjeringen vurderer i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene.