Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:142 (2018-2019)
Innlevert: 15.10.2018
Sendt: 15.10.2018
Besvart: 19.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Mener statsråden det er en god ide å begrense NTNUs faglige autonomi ved å flytte ansvaret for terapiopplæring av kommende psykologer fra NTNU i Trondheim, som har lang erfaring og pedagogisk kompetanse på området, over til St Olav hospital?

Begrunnelse

En utredning PWC har gjort (Juridisk utredning knyttet til de to alternative modellene for organisering av terapiopplæring ved NTNU, 6. juli 2018) viser at drift, der NTNU har ansvaret for terapiopplæringen, er forsvarlig. En flytting til psykiatrien kan føre til redusert utdanningskvalitet.

På side 5 i utredningen står følgende:

"Terapiopplæringen er sentral i utdanning av psykologer, og dens egenart avviker fra utdanning av annet helsepersonell ved at fokuset er på utvikling av studentenes relasjonelle ferdigheter innen trygge rammer over tid. Behandling innebærer å skape endring hos pasienter uten medisinske intervensjoner. Vil overføring av pasientbehandling fra Institutt for psykologi til spesialisthelsetjenesten medføre at slike eller liknende utdanningsfaglige hensyn kan begrenses av spesialisthelsetjeneste lovgivningen?

o Ja, utdanningsfaglige hensyn vil kunne begrenses av overføring til spesialisthelsetjenesten."

Videre på samme side står:

"Øker eller minsker sannsynligheten for forsvarlig behandling dersom ansvaret for pasientbehandlingen overføres til spesialisthelsetjenesten?

o Det er PwC sitt inntrykk at NTNU har de nødvendige ressursene til å kunne yte forsvarlig behandling til pasientene ved internklinikkene. PwC kan imidlertid ikke svare på hvorvidt sannsynligheten for forsvarlig behandling øker eller minsker dersom ansvaret for pasientbehandling overføres til spesialisthelsetjenesten, da PwC ikke kjenner godt nok til hvordan systemansvaret og individansvaret for studentundervisningen er tenkt ivaretatt dersom ansvaret for pasientbehandlingen overføres til spesialisthelsetjenesten."

I tillegg har en intern utredningsgruppe (ifølge en kronikk i Adresseavisen 29. september 2018) bestående av representanter for både NTNU og St.Olav, foreløpig konkludert med at flytteforslaget vil bli dyrere enn dagens modell.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: For å kunne gi et svar til stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, har jeg vært i kontakt med NTNU for å innhente nødvendige opplysninger. Når det gjelder en eventuell overflytting av ansvaret for terapiopplæring ved profesjonsstudiet i psykologi, opplyser NTNU at universitetet selv har nedsatt en utredningsgruppe for å analysere fordeler og ulemper ved å opprettholde dagens organisering av klinikker for terapiopplæring ved profesjonsstudiet i psykologi, sett opp mot fordeler og ulemper ved en modell der ansvar for, og organisering av, pasientbehandling i profesjonsstudiets terapiopplæring overføres helsevesenet. Dette er et pågående arbeid ved universitetet, og kostnader ved en eventuell omlegging er på nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelig kvalitetssikret. Utredningsgruppen har ikke levert noen avsluttende rapport, og NTNU har følgelig ikke konkludert i dette spørsmålet. Jeg synes det er fornuftig at det utredes ulike modeller for organisering av terapiopplæring ved NTNU ettersom Institutt for psykologi skal flytte inn i nytt Senter for psykisk helse. De ulike modellene vurderes utfra utdanningskvalitet, kvalitet i pasientbehandling og økonomi. Hva slags organiseringsmodell NTNU ender opp med, er det NTNU selv som bestemmer. Ifølge universitets- og høyskoleloven § 3-3 så er det styret som fastsetter studieplan for det faglige innholdet i studiene, herunder bestemmelser om obligatorisk kurs, praksis og lignende og om vurderingsformer. Etter loven § 9-2 fjerde ledd er det styret selv som har ansvar for å fastsette virksomhetens interne organisering på alle nivå. Departementet ser på bakgrunn av dette ikke grunnlag for at departementet skal gripe inn i NTNUs vurderinger av organiseringen av studiet. Denne avgjørelsen vil være innenfor de faglige fullmakter og den autonomien universitetet er gitt etter loven. Jeg er trygg på at NTNU behandler denne saken grundig og at universitetet legger til rette for gode prosesser overfor studenter, ansatte og andre berørte aktører i sine vurderinger av hvordan utdanningstilbudene skal organiseres.