Skriftlig spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:187 (2018-2019)
Innlevert: 19.10.2018
Sendt: 19.10.2018
Besvart: 26.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

Tonje Kopstad (SV)

Spørsmål

Tonje Kopstad (SV): Etter EUs forsøksdyrdirektiv har Norge vært pålagt å opprette en nasjonal komite for beskyttelse av forsøksdyr siden 2015. Mens komiteene i de andre landene er godt i gang, uteble Norge fra det første EU-møtet for komiteene. Komiteen har ikke en gang hatt internt møte.
Når kan vi vente at de begynner sitt arbeid, og hvem har sekretariatsfunksjonen og hvorfor har det tatt så lang tid å opprette komiteen?

Begrunnelse

Ifølge EUs forsøksdyrdirektiv (2010/63/EU art. 49 no. 1) skal det være en nasjonal komite for beskyttelse av forsøksdyr i hvert av EU-landene. Også Norge skulle ha en slik komite fra 2015. Komiteen skal rådgi Forsøksdyrforvaltningen i Mattilsynet og dyrevelferdsansvarlige ved dyreforsøksvirksomheter angående dyrevelferd ved erverv, oppdrett, oppstalling, stell og bruk av dyr til forsøk. I tillegg skal komiteen jobbe for mer enhetlig 3R-arbeid (Reduction, Refinement, Replacement) og sikre utveksling av informasjon om beste praksis angående dyrevelferd og 3R mellom de ulike dyreforsøksvirksomhetene, samt utveksle slik informasjon med de tilsvarende komiteene i andre land. Komiteene i EU-landene har allerede hatt et møte, og mange er godt i gang med arbeid. Noen norsk komite deltok ikke på møtet. De som er blitt oppnevnt til å sitte i komiteen har heller ikke hatt ett eneste møte. I tillegg er det uklart hvem som har sekretariatsfunksjonen for komiteen i praksis, og flere av medlemmene mottok ikke oppnevningsbrevet da det ble sendt ut. Norge har altså fortsatt ikke fått i gang en komite for beskyttelse av forsøksdyr, slik vi har vært pålagt i snart fire år. Vi etterspurte fortgang i dette arbeidet i mai, og ser det som nødvendig å påpeke igjen at komiteen for beskyttelse av forsøksdyr må komme i gang med sitt viktige arbeid, slik de skulle ha gjort for lenge siden.

Bård Hoksrud (FrP)

Svar

Bård Hoksrud: Oppnevning av nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr har av ulike grunner tatt lengre tid enn ønskelig. I tråd med kravet i det nye forsøksdyrregelverket oppnevnte Landbruks- og matdepartementet 9. mai 2018 en nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr.

Mattilsynet ble tillagt ansvaret for sekretariatsfunksjonen for komiteen, herunder ansvaret for praktisk tilrettelegging og gjennomføring av komitéens møter. Dette gjenspeiles også i tildelingsbrev til Mattilsynet for 2018, der det er anført at Mattilsynet skal dekke driftsutgifter for nasjonal komité for bruk av dyr i forsøk.

Mattilsynet opplyser de nå arbeider med å få på plass et sekretariat med høy kompetanse innen forsøksdyr og dyrevelferd. Jeg legger til grunn at komiteen vil være fullt operativ i løpet av kort tid.

Komiteens leder vil stille på neste EU-møte som holdes i Brüssel 15.-16. november 2018.