Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:210 (2018-2019)
Innlevert: 22.10.2018
Sendt: 23.10.2018
Besvart: 30.10.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Har regjeringen kartlagt hvilke reguleringer andre EØS/EU-land, som i likhet med Norge mottar mange utsendte arbeidstakere fra Øst-Europa, har for utsendte arbeidstakere samt hvilke ordninger som finnes for å dekke utgifter til reise, kost og losji (RKL) og hvis ja, har denne informasjonen vært en del av dialogen med ESA?

Begrunnelse

Arbeiderpartiet er opptatt av å utnytte handlingsrommet innen EØS-avtalen for å sikre at norske arbeidslivsregler og standarder opprettholdes. Innen mange bransjer er utgifter til reise, kost og losji en betydelig del av lønnen. Den norske Tariffnemnda fjerner nå arbeidsgivers plikt til å betale reise til Norge for utenlandske verftsarbeidere. Det er i denne sammenhengen relevant hvorvidt andre EØS-land (som det er naturlig å sammenligne seg med) har regler om RKL som også gjøres gjeldende for utsendte arbeidstakere som kommer til disse landene.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: 2. februar 2018 ga Arbeids- og sosialdepartementet Fafo i oppdrag å kartlegge hvilke reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår for utsendte arbeidstakere som finnes i andre EU/EØS-land. Kartleggingen var et ledd i departementets oppfølging av klagesaken i ESA om allmenngjøringsforskriftenes bestemmelser om dekning av utgifter til reise, kost og losji. NHO, LO, Fellesforbundet, BNL og Norsk Industri ble konsultert i forbindelse med utformingen av oppdragsbeskrivelsen.

Oppdraget gikk ut på å undersøke hvilke lønnselementer som inngår i de nasjonale minstelønnsbegrepene, og hvilke nasjonale reguleringer om dekning av utgifter til reise, kost og losji som gjelder for utsendte arbeidstakere. Kartleggingen omfatter elleve EU-land, herunder både typiske mottakerland (Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland og Østerrike), og typiske avsenderland (Polen, Litauen, Latvia, Estland, Romania og Bulgaria).

Rapporten ble ferdigstilt 25. april 2018, og er publisert på Fafos nettside (Fafo-rapport 2018:18).

Departementet har hatt løpende dialog med ESA i denne saken siden 2013, både gjennom skriftlig korrespondanse og i møter. Siktemålet har vært sammen med partene, å finne frem til en løsning som ivaretar de hensyn Høyesterett har pekt på i sin dom, og som ESA kan akseptere.