Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:246 (2018-2019)
Innlevert: 26.10.2018
Sendt: 29.10.2018
Besvart: 02.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): I Regjeringens forslag til NTP våren 2017 skal regjeringen: "utarbeide en handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/ anleggsplasser innen transportsektoren". I stortingsbehandlingen av saken understreket komiteen at handlingsplanen måtte utarbeides så raskt som mulig. Det er nå 1,5 år siden Regjeringen la fram dette til Stortinget.
Hva er status for arbeidet, når blir planen lagt fram og vil planen dekke alle byggeplasser for alle typer byggeaktivitet?

Begrunnelse

I Stortingsbehandlingen av Nasjonal Transportplan ((Nasjonal transportplan 2018-2029. Meld. St. 33 (2016-2017), Innst. 460 S (2016-2017)) understreker komiteen at "mener det er viktig at handlingsplanen utarbeides så raskt som mulig, slik at entreprenørene har forutsigbarhet i omstillingen til utslippsfrie anleggsplasser. Komiteen mener det er viktig at det legges til rette for teknologiutvikling som gjør det mulig å nå utslippsreduksjoner raskt, for eksempel gjennom pilotprosjekter som kan gi verdifull bransjeerfaring og bidra til at ny teknologi utvikles og tas i bruk. "
Det er nå 1,5 år siden Regjeringen la fram dette til Stortinget, og 15 måneder siden Stortingsflertallet understreket at dette måtte gjennomføres raskt. Handlingsplanen har fortsatt ikke kommet.
I Innst. 253 S (2017-2018)skriver regjeringspartienes medlemmer "Disse medlemmer viser til at forskriften om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 planlegges vedtatt før sommeren. Disse medlemmer påpeker at et eventuelt utvidet forbud må konsekvensutredes og høres i tråd med utredningsinstruksen. Disse medlemmer viser til at byggvarme i byggearbeider også faller utenfor forskriftens virkeområde. Miljødirektoratet har levert en utredning av bruken av fossil olje til byggtørk på bygge- og anleggsplasser. Her omtales flere mulige virkemidler som alternativ til forbud. Disse medlemmer viser til enigheten mellom de ikke-sosialistiske partiene om Nasjonal transportplan 2018–2029, der det stadfestes at regjeringen vil utarbeide en handlingsplan for fossilfrie byggeplasser." Dette ble brukt som begrunnelse for å ikke støtte et forslag om å innlemme byggvarme under byggefasen i forbudet mot fossil oppvarming fra 2020.
Spørsmålet er hva status er for denne handlingsplanen, når den kommer og vil den dekke alle byggeplasser for alle type byggeaktivitet, slik merknaden fra Regjeringspartiene sier, eller vil handlingsplanen kun omfatte bygge- og anleggsplass innen transportsektoren.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: I Meld. St. 33 (2016—2017) Nasjonal transportplan 2018—2029 står det: "Samferdselsdepartementet vil utarbeide en handlingsplan for fossilfrie byggeplasser/anleggsplasser innen transportsektoren saman med underliggende etater og virksomheter."

Samferdselsdepartementet ga i oktober 2017 våre underliggande etatar og verksemder eit oppdag om å utarbeide eit kunnskapsgrunnlag for fossilfrie anleggsplassar. Arbeidsgruppa blei leia av Statens vegvesen og i tillegg deltok Kystverket, Jernbanedirektoratet, Avinor A/S og Nye veier A/S. Arbeidsgruppa har haldt eit innspelsmøte med relevante aktørar i februar 2018, og leverte eit kunnskapsgrunnlag til SD i juni 2018. Samferdselsdepartementet tek sikte på å legge fram handlingsplanen for fossilfrie anleggsplassar i 2019.

Når det gjeld utslepp frå byggeplassar sa regjeringa i Meld. St. 41 (2016–2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid at den ønsker å utgreie høvet til å redusere bruken av mineralolje til oppvarming og bygningstørke ved byggje- og anleggsplassar. Miljødirektoratet har på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet no levert eit kunnskapsgrunnlag om bruken og utslepp frå mineralolje til oppvarming og byggtørk på byggje- og anleggsplassar, og vurdert tilgjengelegheita av alternative oppvarmings- og tørkeløysingar. Utgreiinga viser at det i dei fleste tilfelle finns gode ikkje- fossile alternativ. Regjeringa vil no vurdere eventuelle verkemiddel, men sjå desse vurderingane i samanheng med prosessen med å utarbeide ein handlingsplan for fossilfrie anleggsplassar.

Enova er eit viktig verkemiddel for å fremme nullutsleppsløysingar i bygg- og anleggssektoren. Gjennom Enova gir regjeringa støtte til fornybar oppvarming, innkjøp av elektriske lastebilar og anleggsmaskiner, og hydrogenkøyretøy. Eg vil til slutt nemne at regjeringa før sommaren vedtok eit forbod mot bruk av fossil olje til oppvarming av midlertidige bygningar, inkludert anleggbrakker, gjeldande frå 2020. Dette vil bidra positivt til å få ned bruken av fossil olje på byggje- og anleggsplassane. Det same vil CO2- avgifta på fossil olje og gass.