Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:316 (2018-2019)
Innlevert: 08.11.2018
Sendt: 08.11.2018
Besvart: 16.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Mener statsråden at beitebrukere i beiteprioriterte områder hvor det tidligere har vært tap av husdyr til ulv, skal måtte søke om midler til direkte forebyggende tiltak etter FKT-forskriften?

Begrunnelse

Beitebrukere kan søke om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak etter FKT-forskriften. Tilskuddsordningen skiller mellom tilskudd til direkte tapsreduserende tiltak, og tilskudd for å øke kunnskapsgrunnlaget. I forskriften nevnes tidlig nedsanking av sau, hjemmebeite og rovdyravvisende gjerder som eksempel på direkte tapsreduserende tiltak.
Stortinget har i rovviltforliket i 2011 presisert at direkte forebyggende tiltak skal brukes i rovdyrsonene, og at beitedyrene i beiteprioriterte områder skal sikres gjennom uttak av rovvilt, jf. sitat 2.2.19:

«Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.»

Klima- og miljødepartementet har avvist krav om en ekstraordinær erstatningsordning for berørte beitebrukere etter ulveangrepene i Nord-Østerdal. Det vises til at tap av sau til rovvilt i Nord-Østerdal oppstår regelmessig over tid, og at sauebøndene kan søke om midler til forebyggende tiltak etter FKT-forskriften.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Målsettingen med tilskuddsordningen som reguleres av forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket, øke kunnskapsgrunnlaget, samt å gi tilskudd til konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper.

Forebyggende tiltak kan benyttes både i beiteprioriterte områder og i rovviltprioriterte områder. På grunn av rovdyrs store vandringspotensial kan de dukke opp hvor som helst i landet i løpet av beitesesongen. Noen ganger lykkes ikke skadefellingsforsøk på rovvilt som utgjør et skadepotensial i beiteprioriterte områder raskt nok, og det vil da være hensiktsmessig at man kan benytte forebyggende tiltak også i disse områdene.

Forebyggende tiltak kan i enkelte områder være f.eks. bruk av seint beiteslipp eller tidlig nedsanking, flytting av dyr, hjemmebeite eller ekstraordinært tilsyn i kombinasjon med andre tiltak. I andre områder, og hovedsakelig i områder med fast forekomst av rovvilt, kan det gis tilskudd til eksempelvis rovviltavvisende gjerder og andre tyngre tiltak. Tiltaket det gis tilskudd til vil altså avhenge av blant annet område, tapshistorikk og rovviltart.

Alle som ønsker tilskudd til forebyggende tiltak må avklare dette med fylkesmannen før tiltak iverksettes. Dette sikrer at fylkesmannen gjør en vurdering av hvorvidt tiltaket har en forventet forebyggende effekt, og at det avklares hvilket tiltak som i den enkelte situasjon totalt sett er best egnet. Videre gir det kontroll med at kostnadene er innenfor gjeldende budsjettrammer og at statens midler brukes mest mulig effektivt. Det er helt grunnleggende at private ikke kan pådra staten utgifter etter en tilskuddsordning uten at dette på forhånd er avklart med staten.

Den ordinære søknadsfristen for tilskudd til forebyggende tiltak er 15. januar. Fylkesmannen kan også etter dette tidspunktet gi fortløpende tilsagn om tilskudd til forebyggende tiltak. Det sistnevnte vil særlig være aktuelt der det oppstår akutte skadesituasjoner, noe som er med på å sikre en fleksibel ordning.

Jeg vil for øvrig vise til mitt svar på spørsmål nummer 317 vedrørende kompensasjon til beitebrukere i Nord-Østerdalen i år etter forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak.