Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:397 (2018-2019)
Innlevert: 16.11.2018
Sendt: 19.11.2018
Besvart: 26.11.2018 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvor mange avvik har helseforetakene rapportert på om hvorvidt de sørger for at alle fødende skal ha jordmor hos seg i aktiv fase av fødselen, hvor mange fødende har ikke hatt jordmor hos seg i aktiv fase av fødselen i 2017 og hittil i 2018, og kan regjeringen redegjøre for om alle helseforetak måler og rapporterer på dette kvalitetskravet?

Begrunnelse

Viser til Helsedirektoratets veileder «Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen». Disse kvalitetskrav forutsettes det at foretakene retter seg etter. I veilederen står at på bakgrunn av faglige kvalitetshensyn så anbefales det at alle fødende skal ha en jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over. Både syke og friske kvinner skal prioriteres og få den hjelpen og støtten de har behov for i denne delen av fødselen.
Når helse- og omsorgskomiteen har vært på fylkesreiser til helseforetak, har undertegnede spurt ledelsen ved foretakene om hvorvidt de oppfyller denne faglige anbefalingen og hvor mange fødende som eventuelt ikke får slik hjelp. Det svaret som blir gitt er gjerne at dette måles ikke og at helseforetakene ikke kan svare på om fødekvinner har jordmor hos seg i aktiv fase av fødselen, men de antar det. Det meldes ikke avvik på dette.
Helseministeren har i stortinget uttalt at dette skal følges opp, og forstått slik at helseforetakene må rapportere på om fødende sikres jordmor i aktiv fase av fødselen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helsedirektoratet har i veilederen «Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» gitt en anbefaling om at alle fødende skal ha en jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over. Dette er en anbefaling, og ingen pasientrettighet. Det er et mål alle helseforetakene arbeider aktivt for å nå, men de store sesong- og dag til dag-variasjonene i fødselstall gjør det krevende å nå dette målet for 100 prosent av de fødende.

I oppdragsdokumentet for 2017 ble helseforetakene bedt om å dokumentere når anbefalingen om at den fødende skal ha en jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over, ikke ble fulgt opp. Avvik skulle dokumenteres i helseforetakenes avvikssystemer og resultatene brukes til kvalitetsforbedring. De regionale helseforetakene har rapportert på styringskravet i årlig melding. Det framgår av rapporteringen at helseforetakene dokumenterer når anbefalingene ikke blir fulgt opp og bruker resultatene til forbedring.

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke oversikt over antall fødende som har hatt jordmor hos seg i aktiv fase av fødselen i 2017 og hittil i 2018, men departementet har bedt de regionale helseforetakene om en felles tilbakemelding basert på rapporter fra avvikssystemene, med tall for 3. tertial 2018.