Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:465 (2018-2019)
Innlevert: 27.11.2018
Sendt: 28.11.2018
Besvart: 03.12.2018 av finansminister Siv Jensen

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): I hvilken form og når vil finansministeren avklare hvordan klimakriteriet for Statens Pensjonsfond Utland skal tolkes og følges opp?

Begrunnelse

Det atferdsbaserte klimakriteriet ble tatt inn i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (SPU) i 2016 etter vedtak fattet av Stortinget. Så langt er ingen selskaper utelukket fra SPU som følge av dette kriteriet, og brevveksling mellom Norges Bank og Etikkrådet viser at det uenighet om hvordan kriteriet skal tolkes og følges opp. Norges Bank har nå i høst bedt Finansdepartementet om å bidra til en avklaring av dette.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Norges Bank sendte 7. november 2018 et brev til Finansdepartementet om retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. I brevet bes det om en nærmere avklaring av visse sider ved anvendelsen av det atferdsbaserte klimakriteriet i retningslinjene, herunder betydningen av at enkelte selskaper opererer innenfor klimarammeverk samt hvordan kriteriet skal forstås som et atferdskriterium. Korrespondansen mellom Etikkrådet og Norges Bank om anvendelsen av kriteriet er vedlagt brevet.

Jeg legger opp til å legge frem departementets vurderinger av de spørsmålene som er reist om anvendelsen av klimakriteriet for Stortinget i vårsesjonen 2019, innenfor rammene angitt i Stortingets forretningsorden § 47. Det vil legge til rette for en tilbakemelding til Norges Bank og Etikkrådet før sommeren 2019.