Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:524 (2018-2019)
Innlevert: 05.12.2018
Sendt: 06.12.2018
Besvart: 12.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Når kan vi forvente at sekretariatet (Fylkesmannen) har foretatt bestemmelse og avgrensning av fellingsområde for Hobøl-reviret?

Begrunnelse

Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok 19/6 d.å. lisensfelling av ulv utenfor og innenfor sonen i Hedmark, Akershus og Østfold fylker. Innenfor ulvesonen sa nemdene at avgrensningen skal skje slik at hensynet til skjerming av individer fra tilgrensende revir, samt genetisk viktige individer, vektlegges. Nemdene vektla også at det må legges til rette for at uttaket kan gjennomføres mest mulig effektivt i henhold til formålet med å ta ut alle individer innenfor de utpekte revirene. Rovviltnemndenes sekretariat foretar denne avgrensningen.
Avgrensningen og avklaringen av fellingsområde er viktig for en effektiv felling, men krever et omfattende forarbeid blant annet gjennom dialog og tillatelse fra aktuelle grunneiere. I Hobøl-reviret er antallet grunneiere svært høyt, og det vil være tidkrevende å utføre dette arbeidet.
Selv om lisesfellinga i skrivende stund er til klagebehandling i departementet burde det være mulig å gi en avklaring på fellesingsområde slik at forarbeidene kan komme i gang, og en felling igangsettes så snart forholdene ligger til rette for det etter at tillatelse eventuelt er gitt.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Vedtaket som de regionale rovviltnemndene fattet i første instans, om felling av tre ulveflokker innenfor ulvesona (Slettås, Mangen og Hobøl), er påklaget til Klima- og miljødepartementet. Saken er ikke sluttbehandlet, men en endelig avgjørelse vil foreligge innen kort tid. Avgrensing av eventuelle fellingsområder vil først bli gjort etter at klagene er behandlet.