Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlig spørsmål fra Theodor Barndon Helland (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:593 (2018-2019)
Innlevert: 14.12.2018
Sendt: 14.12.2018
Besvart: 21.12.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Theodor Barndon Helland (FrP)

Spørsmål

Theodor Barndon Helland (FrP): Gjelder Norges bilaterale luftfartsavtale med Marokko okkuperte Vest-Sahara?

Begrunnelse

Norge inngikk en luftfartsavtale med Marokko 14. november 1977, ett år etter at Marokko og Mauritania ulovlig invaderte hver sin del av det ikke-selvstyrte territoriet Vest-Sahara. Avtalen trådte i kraft i 1979, samme år som FNs Generalforsamling ba Marokko avslutte okkupasjonen.
Med henvisning til dommer fra EU-domstolen i 2016 og 2018 om Vest-Saharas landområder og farvann, konkluderte EU-domstolen 30. november i år at EU-Marokkos luftfartsavtale ikke kan anvendes i Vest-Sahara. Ifølge dommen hadde Rådet for Den europeiske union notert overfor EU-domstolen at avtalen ikke kunne gjelde territoriet. Domstolen har understreket at Vest-Sahara har en «distinkt og separat» status i relasjon til Marokko, noe norske myndigheter også har vært tydelige på i tolkningen av vår EFTA-tilslutningsavtale med Marokko.
25. september 2018 ble Luftfartstilsynet orientert av Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) om at Marokko hadde registret ved ICAO en luftfartsavtale, med nummer 5979, inngått mellom Norge og Marokko 14. november 1997. Avtalen fra 1977 er ikke i ICAOs database.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Luftfartsavtalen mellom Norge og Marokko av 14. november 1977 gir i artikkel 2 partene rett til å fly over og lande på den annen parts territorium. I avtalens artikkel 1 slås det fast at uttrykket «territorium» skal tillegges den betydning som er fastsatt i konvensjonen om internasjonal luftfart av 7. desember 1944 (Chicago-konvensjonen). Dennes artikkel 2 inneholder følgende definisjon:"For the purposes of this Convention the territory of a State shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such State."Marokkos territorium må anses å referere til det området der Marokko utøver suverenitet i henhold til folkeretten. Andre territorier, som Vest-Sahara, faller således utenfor.