Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:624 (2018-2019)
Innlevert: 18.12.2018
Sendt: 18.12.2018
Besvart: 04.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Eirik Faret Sakariassen (SV)

Spørsmål

Eirik Faret Sakariassen (SV): Mener statsråden at Statens vegvesen skal stille krav til tariffavtaler for selskaper som de kjøper tjenester fra?

Begrunnelse

Siden 18. juni 2018 har sju elektrikere i Traftec, fra både Haugesund og Stavanger, vært ute i streik, fordi de ikke får tariffavtale. Og de kjemper ikke for høyere lønn, men for medbestemmelse og gode pensjonsvilkår. I Norge vil vi ha et seriøst arbeidsliv.
Ettersom Traftec stort sett utfører oppdrag for Statens Vegvesen, med vedlikehold av infrastruktur langs vei og i tunnelbygging, er dette en alvorlig streik. Det er altså oppdrag på vegne av det offentlige. SV mener det skal stilles strenge krav til de bedriftene som utfører oppdrag på vegne av fellesskapet: de ansatte skal ha seriøse lønns- og arbeidsvilkår, og de skal ha tariffavtale med medbestemmelse.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Eg vil vise til at vi i Noreg har eit nasjonalt regelverk som regulerer rettar og plikter for partane i arbeidslivet. Her blir mellom anna retten til å organisere seg og retten til å kunne fremje krav om forhandlingar med sikte på å inngå eller revidere tariffavtale regulert.
Statens vegvesen er byggherre, og er såleis ikkje å sjå på som ein av «partane i arbeidslivet» i denne samanhengen. Det er Samferdselsdepartementets vurdering at det i offentlege kontraktar ikkje bør stillast krav som endrar dei rettane og pliktene som partane i arbeidslivet har.
Eg meiner derfor det ikkje bør krevjast tariffavtale i kontraktar vegvesenet inngår. Statens vegvesen er opptekne av å bidra til seriøsitet. Dei krev derfor at alle som arbeider på vegvesenet sine kontraktar skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikkje er i strid med landsdekkande eller allmenngjorde tariffar. Dette sikrar tilfredsstillande lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av om det er semje mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarar om tariffavtale eller ikkje.