Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:631 (2018-2019)
Innlevert: 18.12.2018
Sendt: 19.12.2018
Besvart: 03.01.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil statsråden følge Byggmesterforbundets råd og stanse at bemanningsbransjen blir opplæringsbedrifter?

Begrunnelse

I et brev til kunnskapsminister Jan Tore Sanner gir Byggmesterforbundet uttrykk for at de er bekymret for at framtidas bygningsarbeidere kan bli sendt på opplæring hos bemanningsselskaper.
Forbundet har mottatt mange henvendelser og bekymringsmeldinger fra folk i bransjen knytta til at bemanningsselskap nå ønsker å bli opplæringsbedrifter.
Byggmesterforbundet viser til at det ikke er akseptabelt at ungdom i en utdanningssituasjon skal tilbys en læringsarena i byggsektoren med midlertidige arbeidsplasser, risiko for stadig nye kolleger i læringsmiljøet og stadig nye veiledere i hverdagen som ikke har tilknytning til den bedriften hvor lærlingen har sin kontrakt.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft, og det har vært satset mye på yrkesfagene gjennom de siste fem årene. Vi vet at Norge vil mangle fagarbeidere i tiden fremover. Ifølge SSB vil vi mangle over 70 000 fagarbeidere i 2035. Annenhver bedrift mangler faglært arbeidskraft, og taper oppdrag på grunn av det. 6 av 10 bedrifter i NHOs kompetansebarometer oppgir at de har behov for folk med yrkesfagsutdanning.

Jeg mener derfor at det er nødvendig å heve statusen til yrkesfagene og redusere frafallet ved utdanningene. Mesterbrev er like viktig som mastergrad, og vi trenger både mestere og mastere i tiden fremover. I 2017 startet 21 500 personer i lære. Det er det høyeste som noen gang er målt, og det er hele 1660 elever flere enn året før. Fra 2012 til 2017 økte antall nye lærekontrakter med 16 prosent. Andelen som i dag får læreplass, er den høyeste siden 2011.

Fra høsten 2020 kommer den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006. Flere elever skal få spesialisering fra start. Vi utvider fra 8 til 10 utdanningsprogram. Fag som nesten ikke har søkere fases ut. Vi fornyer også fellesfagene på yrkesfag. Det vil gi en sterkere yrkesretting av fellesfagene, slik at de er i tråd med det ungdommen møter i sin arbeidshverdag. Så innfører vi et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen for å gi flere elever mulighet til yrkesretting tidligere. Vi har også vedtatt en ny ordning som gjør at elever i videregående skole kan skifte til yrkesfag etter det første året på studiespesialisering, uten å måtte gå førsteåret om igjen.

Jeg deler representantens interesse for å sikre at det blir satset på fagarbeidere og lærlinger. Vi har derfor strammet opp kravene til lærlinger i offentlige anbudsprosesser. Vi har innført krav om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud. Når det gjelder det konkrete spørsmålet om bemanningsbedrifter kan bli godkjente som lærebedrifter, så ligger ansvaret for godkjenning til fylkeskommunene, jf. Opplæringsloven § 4-3. Loven med forskrift stiller flere betingelser for at en lærebedrift skal godkjennes. Siktemålet med disse vilkårene er å sikre at lærlingene får den opplæringen de har krav på. En viktig betingelse er at "lærebedriften må vere fagleg vurdert av yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen kan godkjenne bedrifta. Fylkeskommunen skal leggje avgjerande vekt på den faglege vurderinga frå yrkesopplæringsnemnda før endeleg vedtak blir gjort."

Videre må en lærebedrift kunne gi opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanene med kompetansemål, og den må utvikle en intern plan for å gi denne opplæringen. Som sagt er det fylkeskommunene som i den enkelte sak må vurdere om en bedrift tilfredsstiller kravene til godkjenning, etter faglig vurdering fra yrkesopplæringsnemnda der partene i arbeidslivet deltar.

Før jeg svarer på brevet fra Byggmesterforbundet vil departementet først invitere partene i arbeidslivet til et møte for å belyse saken nærmere. Det vil inkludere å lytte til de bekymringer som Byggmesterforbundet har gitt uttrykk for.