Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:804 (2018-2019)
Innlevert: 25.01.2019
Sendt: 25.01.2019
Besvart: 01.02.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Hva vil statsråden gjøre med situasjonen på Lenvikhalvøya, det er tidligere brukt helikopter ved skadefelling i dette området tidligere, er det noe statsråden vil iverksette?

Begrunnelse

Det er gitt skadefellingstillatelse på en jerv på Lenvikhalvøya. Fellingslaget er helt avhengig av å bruke snøscooter for å ta seg inn i området, men dette krever igjen tillatelse fra grunneiere. I dette tilfelle nesten 1 000 grunneiere, noe som gjøres fellingsarbeidet svært vanskelig. I sommer er det tatt et betydelig antall sau i området, så det er forståelig at bønder og fellingslag er frustrerte.
Flere har tatt til ordet for at det bør gjøres en forskriftendring, slik at det i akuttilfeller som dette ikke trengs innhente forskrifter fra grunneiere. Pr nå er situasjonen håpløs med tanke på å få tatt ut jerven, og det bør derfor tas i bruk tiltak som helikopter.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Det pågår nå en prosess i Miljødirektoratet for å vurdere hvor Statens naturoppsyn skal sette i gang ekstraordinære uttak, som er det som etterlyses i representantens spørsmål. Ved slike ekstraordinære uttak kan helikopter være et hjelpemiddel.

I rovviltforliket av 2011 pkt. 2.2.5 heter det:"Direktoratet for naturforvaltning har myndighet til å fatte vedtak om hvordan og hvor ekstraordinære uttak skal igangsettes for så langt som mulig å få tatt ut resterende lisensfellingskvote. Dette skal skje etter drøfting med rovviltnemndene. Rovviltnemndene skal også selv kunne ta initiativ til en slik drøfting."Som en oppfølging av dette punktet har Miljødirektoratet henvendt seg til rovviltnemnda i region 8 med forslag til Miljødirektoratets prioriteringer for ekstraordinære uttak av jerv og bjørn vinter/vår 2019. Rovviltnemnda har behandlet saken, og fattet 25. januar 2019 en beslutning der rovviltnemnda støtter Miljødirektoratets prioriteringer. Videre ber rovviltnemnda om at Miljødirektoratet også prioriterer uttak av jerven på Lenvikhalvøya, samt uttak av to bjørner som tok sau i Bardu sommeren 2018, dersom disse er i området og utgjør et skadepotensial for sauebesetningene der.

Ekstraordinære uttak er svært ressurskrevende. På bakgrunn av de innspill Miljødirektoratet mottar om behov for ekstraordinære uttak i de ulike rovviltregionene, vil direktoratet vurdere hvilke områder/rovdyrforekomster som bør prioriteres når det gjelder slike uttak. I denne faglige vurderingen vil bl.a. skadepotensialets omfang være en sentral faktor. Hva som blir utfallet av vurderingen, og om vurderingen vil resultere i at det settes inn helikopter for uttak av jerven på Lenvikhalvøya, er det for tidlig å si noe om.

Representanten Borch nevner i begrunnelsen for spørsmålet også at flere mener det bør foretas en forskriftsendring, slik at det i akutte tilfeller som dette ikke er nødvendig å innhente tillatelse/underskrift fra grunneiere.

Adgangen til å bruke snøscootere i utmark, reguleres av motorferdselloven og tilhørende forskrifter. Motorferdselregelverket regulerer adgangen til å bruke motordrevne fremkomst-midler i naturen av hensyn til naturmangfold og friluftslivsinteresser. Dette regelverket regulerer i svært begrenset grad forholdet mellom førere av motorkjøretøy og grunneier, og innskrenker ikke grunneiers rett etter alminnelige eiendomsrettslige prinsipper til å råde over egen eiendom. I de fåtall tilfelle hvor det gjelder en ubetinget rett til å bruke motorkjøretøyer uavhengig av grunneiers vilje, følger dette av annet regelverk enn motorferdselloven. Statens naturoppsyn har for eksempel i medhold av naturoppsynsloven § 3 rett til å ferdes med bruk av motorkjøretøy når dette er nødvendig for utføring av oppsynets oppgaver.