Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:823 (2018-2019)
Innlevert: 28.01.2019
Sendt: 29.01.2019
Besvart: 06.02.2019 av finansminister Siv Jensen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil finansministeren sørge for at det også rapporteres på resultatene av eierdialogen SPU ha med selskaper om mulige brudd på etiske retningslinjer eller andre forhold SPU legger til grunn i sin eierskapsutøvelse?

Begrunnelse

I de årlige stortingsmeldingene og Statens Pensjonsfond rapporterer regjeringen utførlig om økonomiske resultater i foregående år. Det rapporteres også om utelukkelser av selskaper etter råd fra etikkrådet og andre siden av SPUs eierskapsutøvelse. Videre rapporteres det i meldingen på antall eierskapsmøter osv.
Siden SPU også benytter eierdialog med selskaper for å søke å korrigere selskapenes adferd som kan være i strid med SPUs ulike retningslinjer, vil det være nyttig om også Stortinget gjøres kjent med i hvilken grad disse eierdialogene fører til ønsket atferdsendring i selskapene.
I NBIMs egne dokumenter om eierskapsutøvelse er det eksempler på en slik rapportering. I dokumentet for 2017 beskrives f eks dialogen med Eni SpA og Royal Dutch Shell Pic om oljeutslipp og miljøforhold i Nigerdeltaet og virksomheten til gruveselskapet AngloGold Ashanti Ltd i Ghana som etter initiativ fra finansdepartementet i 2013 skulle følges over 5 år.
Både Eni og Shell rapporterer om framskritt, og SPU skriver at de ser positivt på de rapporterte forbedringene, og vil fortsette å følge opp utviklingen.
Et annet eksempel er oppfølgingen av risikoen for grov korrupsjon med EniSpA og Saipem SpA etter at selskapene på anbefaling av Etikkrådet ble satt under observasjon. I møter med selskapene er SPU blitt informert om arbeidet med å bekjempe korrupsjon og at man opplever at begge selskaper er opptatt av å håndtere korrupsjonsrisiko.
Dette er informasjon som også bør inn i de årlige meldingene til Stortinget om fondet, slik at Stortinget har mulighet for å se hvordan de ulike forventningsdokumentene og fondets ulike virkemidler for å påvirke selskapenes adferd fungerer i praksis og over tid.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen er opptatt av åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). Rammeverket for forvaltningen, herunder prinsippene for ansvarlig investeringspraksis og de etiske kriteriene i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU, er forankret i Stortinget. Rammeverket skal bidra til at det er klare rammer for investeringene og den ansvarlige forvaltningen, samt en systematisk tilnærming til arbeidet med observasjon og utelukkelse.Det er etablert en klar arbeidsdeling mellom Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank. Departementet fastsetter overordnede rammer. Norges Bank foretar investeringene og utøver fondets eierrettigheter uavhengig av departementet. Uavhengigheten gjelder også ved utøvelsen av eierrettighetene som følger av investeringene. Etikkrådet overvåker fondets portefølje systematisk for grove normbrudd i strid med retningslinjene for observasjon og utelukkelse. I slike saker avgir Etikkrådet tilrådinger til Norges Banks hovedstyre, som treffer beslutninger. Etikkrådet kan gi råd om utelukkelse eller observasjon, mens hovedstyret kan beslutte utelukkelse, observasjon eller eierskapsutøvelse. En slik ansvarsdeling har bred støtte i Stortinget. Det følger av arbeidsdelingen at Finansdepartementet ikke vurderer enkeltselskaper.

I meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012 viste departementet til at åpenhet om rammeverket for ansvarlige investeringer i SPU er viktig, herunder at Norges Bank skal offentliggjøre prinsippene for ansvarlig investeringspraksis og strategiene som brukes i eierskapsutøvelsen. Departementets vurdering var at Norges Bank bør rapportere om virkningen av sitt eierskapsarbeid. Videre vurderte departementet at for å ivareta hensynet til åpenhet skal det rapporteres om bruken av virkemidlene i eierskapsarbeidet, herunder dialog med enkeltselskaper på en egnet måte.

Mandatet for forvaltningen av SPU stiller krav om størst mulig åpenhet om forvaltningen innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvaltningsoppdraget. Den offentlige rapporteringen skal gi en rettvisende og utfyllende oversikt over hvordan banken løser forvaltningsoppdraget, herunder de valg og prioriteringer banken gjør, resultater som oppnås og hvordan rammene i mandatet utnyttes. Banken skal årlig rapportere om og særskilt gjøre rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning, herunder bruken av virkemidler og virkningen av eierskapsarbeidet, samt hvordan prinsippene for ansvarlig forvaltning er integrert i forvaltningen. I forbindelse med kvartals- og årsrapporteringen skal banken redegjøre for beslutninger i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU og oppdatere den offentlige listen over selskaper som er utelukket eller satt til observasjon etter retningslinjene. Oppfølgingen av beslutninger om eierskapsutøvelse i henhold til retningslinjene kommuniseres årlig av Norges Bank gjennom publikasjonen om ansvarlig forvaltning.

Det er i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU stilt krav om at Etikkrådet skal avgi årlig rapport om sin virksomhet til departementet, jf. § 4. Etikkrådet skal videre offentliggjøre sine råd om observasjon og utelukkelse til Norges Bank.

Jeg viser til at både Norges Banks årlige publikasjoner om ansvarlig forvaltning og Etikkrådets årsrapporter er offentlig tilgjengelige.

I de årlige fondsmeldingene til Stortinget gjøres det rede for gjennomføringen av arbeidet med ansvarlig forvaltning i SPU. Redegjørelsen bygger på Norges Banks årlige publikasjon om ansvarlig forvaltning og Etikkrådets årsrapport, samt informasjon gitt i brev mv. til departementet. Departementet vurderer løpende hva som er hensiktsmessig form og innhold for meldingsredegjørelsen.

Jeg viser for øvrig til at det står i Granavolden-plattformen at regjeringen vil vurdere rapporteringskrav rundt SPUs aktive eierskapsutøvelse. Jeg vil komme tilbake til oppfølgingen av dette.