Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:946 (2018-2019)
Innlevert: 12.02.2019
Sendt: 12.02.2019
Besvart: 15.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hvordan følger statsråden opp Stortingets vilje om at Petroleumstilsynet på en aktiv og systematisk måte å ta i bruk hele bredden av virkemidler om nødvendig, og hvilke virkemidler vil statsråden nå ta i bruk for å ivareta sikkerheten tilliten til Petroleumstilsynet?

Begrunnelse

Det er tverrpolitisk enighet om at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Men Riksrevisjonen har avdekket at:

«Petroleumstilsynets tilsynspraksis har for de undersøkte tilfellene hatt begrenset effekt på selskapenes oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.»

og påpeker at:

«Regelverksavvik og pålegg følges i ?ere tilfeller ikke opp av selskapene. Det byr på utfordringer for den tillitsbaserte modellen for oppfølging av petroleumsvirksomheten.»

Tillitsvalgte i Safe slår nå alarm om tilliten til Petroleumstilsynet og hovedtillitsvalgt Bjørn Asle Teige sier til Dagens næringsliv 10. februar 2019 at:

«Vi har mistet troen på Petroleumstilsynet, og det er ikke bra, for å si det forsiktig.»

6. april 2018, sa statsråden i en pressemelding at:

«Jeg skal ikke være noen overdommer, men når noen mener at partssamarbeidet er under press, må alle ta dette på største alvor.»

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Petroleumstilsynet føret tilsyn med at petroleumsnæringen ivaretar sitt ansvar og videreutvikler et høyt sikkerhetsnivå. Etaten fører et omfattende tilsyn med næringen i alle faser av virksomheten, men like fullt er det virksomhetene som er ansvarlige for HMS-nivået i sektoren. HMS-regimet i norsk petroleumsvirksomhet er utviklet over tid og er tuftet på samarbeid, tillit og ansvarliggjøring. Systemet anses viktig for det høye sikkerhetsnivået i norsk petroleumsvirksomhet og har bred støtte både i næringen og i Stortinget.

I april 2018 la jeg frem en ny melding til Stortinget om helse miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, Meld. St. 12 (2017- 2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Her legges til grunn at det etablerte regimet for oppfølging av HMS i petroleumsvirksomheten bør videreføres, og at det er behov for videreutvikling bl.a. gjennom at Petroleumstilsynet må være et sterkt og tydelig tilsyn. Storting har stilt seg bak denne strategien. Som et viktig forarbeid til denne meldingen nedsatte jeg i november 2016 en bredt partssammensatt arbeidsgruppe for å diskuterte problemstillinger knyttet til HMS i næringen, herunder myndighetenes tilsynsoppfølging. Arbeidsgruppen, som ble ledet av professor i risikostyring og samfunnssikkerhet Ole Andreas Engen, var enige om at regimet for oppfølging av HMS i petroleumsvirksomheten i hovedsak er velfungerende og bør videreføres, og videreutvikles.

Petroleumsvirksomheten er i rask endring og det er viktig at tilsynet tilpasser sin tilsynsmetodikk og samarbeidsformer til utviklingen i næringen. Som et viktig oppfølgingspunkt etter stortingsmeldingen, har jeg derfor gitt Petroleumstilsynet i oppdrag å gjennomføre et utviklingsarbeid for å tydeliggjøre og videreutvikle sin tilsynsstrategi og virkemiddelbruk. Dette innebærer blant annet at Petroleumstilsynet på en aktiv og systematisk måte må ta i bruk hele bredden av sine virkemidler og i nødvendig grad etterprøve at avvik og pålegg blir fulgt opp. Dette utviklingsarbeidet kommer i tillegg til Petroleumstilsynets kontinuerlige arbeid med å måle og vurdere effekter og resultater av sin tilsynsvirksomhet på kort og lang sikt. I tillegg vil jeg fremheve at Petroleumstilsynet, i sitt tilsyn med næringen, har tett dialog med næringen, inkludert arbeidstakerorganisasjonene både i faste møter på ledernivå og i de etablerte trepartsarenaene.

Som representanten er kjent med, la Riksrevisjonens frem sin forvaltningsrevisjon av Petroleumstilsynet i januar i år. Denne peker på flere av de samme temaer som er tatt opp i HMS-meldingen. Utviklingsarbeidet for oppfølging etter HMS-meldingen vil således i stor grad være dekkende også for Riksrevisjonens merknader og anbefalinger, og Petroleumstilsynet er godt i gang med dette arbeidet. Jeg legger til grunn at Petroleumstilsynet følger opp dette arbeidet på en god måte, og vil følge utviklingsarbeidet i tilsynet blant annet gjennom styringsdialogen med tilsynet.