Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1060 (2018-2019)
Innlevert: 22.02.2019
Sendt: 22.02.2019
Besvart: 04.03.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Denne uken har rystende tall og historier fra Forsvaret kommet fram. Undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret gjennomført høsten 2018 viser at over 160 sier de har blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt bare det siste året. Undersøkelsen forteller også om seksualisert språk og annen krenkende adferd.
Hvordan vil forsvarsministeren følge opp denne rapporten, og hvilke tiltak vil iverksettes for å endre kulturen i hele Forsvaret?

Begrunnelse

Undersøkelsen viser at det blant tjenestegjørende i Forsvaret skjer enten en voldtekt eller et voldtektsforsøk nesten annenhver dag. I historiene som kommer fram fortelles det også om at et seksualisert språk og uttrykk er vanlig, også fra befalet.
Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Frank Steder, uttaler i media i forbindelse med undersøkelsen at kulturen i det norske forsvaret har blitt verre de siste årene. Ombudsmann for Forsvaret Roald Linaker sier til NRK at det over tid har skjedd en underrapportering av seksuelt krenkende hendelser eller adferd i Forsvaret.
Ifølge forsvarssjefen har bare to voldtektssaker blitt meldt til politiet i samme tidsperiode som over 40 personer i Forsvaret sier at de har blitt voldtatt. Videre uttaler forsvarssjefen at det må foreligge et klart varsel for at saker om vold og overgrep skal tas tak i. "Uten et klart varsel, skjer det ingenting". Det er interessant å vite om statsråden deler forsvarssjefens vurdering her, om at et varsel fra offeret er avgjørende for at dette skal bli tatt tak i. Særlig er dette interessant i lys av en anonym kronikk hos NRK Ytring denne uken skrevet av en som ble voldtatt av en annen soldat i førstegangstjenesten. Vedkommende forteller om hvordan Forsvaret sviktet i oppfølgingen og håndteringen av denne saken. Dette til tross for at det forelå en konkret anmeldelse.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 22. februar 2019 med spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski om oppfølging av undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

Jeg ser meget alvorlig på resultatene som har kommet frem i forbindelse med undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Undersøkelsen avdekker forhold jeg som forsvarsminister verken kan eller vil akseptere. Jeg ser med særlig bekymring på de funnene i undersøkelsen som omhandler grove tilfeller av mobbing og seksuell trakassering. Det gjør i tillegg sterkt inntrykk på meg å lese og høre de personlige historiene som har fremkommet den siste tiden. Ingen skal utsettes for slik oppførsel, verken i Forsvaret eller i samfunnet forøvrig. Ingen skal heller oppleve at det ikke er trygt å melde ifra. Dessverre er dette noe som likevel skjer. Både regjeringen og jeg tar dette på største alvor.

Undersøkelsen har gjort oss oppmerksomme på alvorlige forhold innenfor vår virksomhet. Dette gjelder ikke bare de groveste formene for mobbing og seksuell trakassering, men også tilfeller av holdninger, kulturer og språk som ingen i Forsvaret skal tolerere. Undersøkelsen viser at vi ikke har hatt nok kunnskap om omfanget av adferd som ikke bare er kritikkverdig, men også ulovlig. Det viser også at vi har en viktig jobb å gjøre for at uakseptable forhold blir gjort kjent og at de blir tatt tak i.

Undersøkelsen Forsvaret har gjennomført bidrar til viktig kunnskap. Forsvaret fortjener anerkjennelse for å ha tatt initiativ til undersøkelsen. Kunnskapen undersøkelsen har gitt oss forplikter oss til å jobbe raskt og sette inn målrettede tiltak der det er nødvendig.

Forsvaret forsikrer meg om at de vil ta tak i alle forhold de blir gjort kjent med, og sørge for at de som har opplevd å bli mobbet eller seksuelt trakassert blir ivaretatt. Forsvaret har godt utviklede varslingskanaler, og det stilles tydelige krav til lederne om å iverksette reaksjoner dersom det avdekkes negative forhold. Foruten å varsle i formelle varslingskanaler, har vernepliktige og tilsatte i Forsvaret mulighet til å melde om hendelser til sine ledere, tillitsvalgte, verneombud eller militært helsepersonell. Forhold kan også meldes til Forsvarets krisetelefon eller til sivilt helsevesen.

Det er viktig at de som utsettes for mobbing eller seksuell trakassering opplever det som trygt å melde ifra, uavhengig av om forholdet varsles, anmeldes til politiet eller meldes om på andre måter. Historiene som har blitt fortalt av enkeltpersoner tyder klart på at vi har en jobb å gjøre. Håndtering og forebygging av mobbing og seksuell trakassering må og skal være et tydelig lederansvar på alle nivåer. Dette gjelder også etter at et forhold er meldt til politiet. Klare retningslinjer og riktig kompetanse som sikrer god ivaretakelse av personell som er involvert i slike saker er en forutsetning for at vi skal lykkes i dette arbeidet. Alle saker skal bidra til bevisstgjøring og forebygging av nye negative hendelser.

Forsvaret har utviklet undersøkelsen med støtte fra Forsvarets forskningsinstitutt. Departementet har bidratt med betydelige midler i dette arbeidet. Jeg er tilfreds med at Forsvaret vil fortsette å gjennomføre undersøkelsen også i fremtiden. Mer åpenhet og økt kunnskap er en forutsetning for kontinuerlig forbedring av tiltak og måten vi jobber med problemet.

På bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen har Forsvaret besluttet og iverksatt flere tiltak for å forbygge og følge opp mobbing og seksuell trakassering på en bedre måte enn i dag. Tiltakene forsterker det arbeidet som har vært gjort over lang tid i Forsvaret på dette området. Forsvarsdepartementet følger arbeidet i Forsvaret tett. Arbeidet med å motvirke mobbing og seksuell trakassering følges også opp gjennom egne oppdrag til etatene i departementets etatsstyring innenfor rammen av holdninger, etikk og ledelse.

Undersøkelsen som Forsvaret har gjennomført har ført til betydelig oppmerksomhet både internt i Forsvaret og ellers i samfunnet. Jeg håper dette kan bidra til økt bevissthet og forsterket innsats i det viktige arbeidet med å forhindre mobbing og seksuell trakassering, både i Forsvaret og i samfunnet forøvrig.

Forsvarssjefen har vært tydelig på at Forsvaret har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering. Jeg har tillit til at Forsvaret, med de tiltakene som nå iverksettes, tar dette arbeidet på største alvor. Jeg forventer at arbeidet gis høy prioritet.