Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1128 (2018-2019)
Innlevert: 01.03.2019
Sendt: 04.03.2019
Besvart: 07.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Hvem har ansvaret for å undersøke hva de helhetlige konsekvensene av dagens rovviltpolitikk blir?

Begrunnelse

Regjeringa overprøver lokalkunnskap for å skape større rom for rovdyra og gir beitenæringa en usikker fremtid. Dette merkes i Nordland, der den nylig reviderte forvaltningsplanen for rovvilt ikke ble godkjent av nasjonale myndigheter. Momenter som matsikkerhet, gjengroende landskap, bærekraftig høsting av naturressurser, kultur og kunnskap, fleksibilitet i møte med klimaendringer gis ingen anerkjennelse i rovviltforvaltningen.
Viser til kronikk i Nationen publisert i Nationen 25.2.2019. Nærsynt rovdyrpolitikk ser ikke helheten - Reindrifta og sauenæringa er under stort press fra mange hold. Kronikken er skrevet av Svein Morten Eilertsen, Camilla Risvoll og Maiken Bjørkan. Alle er seniorforskeren ved Nordlandsforskning.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Stortinget har fastsatt rammene for rovviltpolitikken i Norge. Denne er blant annet basert på den todelte målsettingen om at vi skal ha både rovvilt og beitedyr i Norge. Soneforvaltning, der ulike områder prioriteres til henholdsvis rovdyr og beitedyr, er et svært viktig element i de rammer Stortinget har satt for praktiseringen av rovviltpolitikken. Stortinget har presisert at soneforvaltningen skal praktiseres tydelig. Dette for å sikre at helheten – hensyn til beitenæring, matproduksjon, spredt bosetning og naturmangfold - ivaretas. En tydelig soneforvaltning forutsetter blant annet at bestandsmålene for rovvilt så langt det er mulig oppnås innenfor rovviltprioriterte områder.

Som på alle andre politikkområder er det den til enhver tid sittende regjeringen som har ansvaret for å følge opp Stortingets vedtatte politikk. Internt i regjeringen er det landbruks- og matministeren som har ansvar for beitenæringen, mens klima- og miljøministeren har ansvaret for rovvilt. For å sikre helheten i politikken er det et omfattende samarbeid mellom berørte departementer.

Det er klima- og miljøministeren som har ansvaret for den daglige forvaltningen av rovviltpolitikken. Dette ansvaret omfatter også å påse og bidra til at Miljødirektoratet/Statens Naturoppsyn, fylkesmennene de regionale rovviltnemndene gjennomfører og følger opp den nasjonalt vedtatte politikken.