Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1241 (2018-2019)
Innlevert: 15.03.2019
Sendt: 18.03.2019
Besvart: 22.03.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Synes statsråden at studiestøtte til astrologiutdanning er en rimelig bruk av statens penger, og har Kunnskapsdepartementet gjort et arbeid for å avgrense hva en fagskoleutdanning er og skal være?

Begrunnelse

Astrologiskolen Herkules har nå fått godkjent sin fagskoleutdanning i astrologi etter en over fem å lang søknadsprosess, melder Morgenbladet. Godkjenningen innebærer også at utdanningen kvalifiserer for studiestøtte gjennom Statens Lånekasse for utdanning.
Astrologi er ifølge Store norske leksikon "læren om forestilte forbindelser mellom himmellegemene og jorden" og målet med astrologiutdanningen er å gi "grunnleggende forståelse for horoskoptolkning" Det godkjente grunnkurset skal starte opp i Oslo i 2020, og skal kunne følges opp av en todelt "profesjonsutdanning"
Arbeiderpartiet har i flere år jobbet med å heve kvaliteten og anseelsen til fagskolen. Da den nye fagskoleloven ble behandlet våren 2018, var Arbeiderpartiet opptatt av å få plassert fagskolen som høyere yrkesfaglig utdanning for dermed å heve status og betydningen for denne utdanningen. Vi frykter at slike studietilbud innenfor eksempel astrologi vil bidra til å svekke fagskolene som en seriøs og viktig aktør i utdanning-Norge.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Utdanningsstøtteordningen skal i utgangspunktet kunne brukes til alle utdanninger som omfattes av en utdanningslov. Utdanninger som er godkjent etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) kan godkjennes for utdanningsstøtte dersom utdanningene oppfyller minstekrav til varighet og til omfang. Det følger av dette at Lånekassen ikke vurderer innholdet i en fagskoleutdanning — det ligger utenfor Lånekassens mandat.

Vi er opptatt av at fagskoleutdanningene skal være et godt alternativ til universitet- og høgskoleutdanning. Det er lagt ned et stort arbeid de siste årene med å profesjonalisere fagskolesektoren, og dette arbeidet fortsetter.

En del av tiltakene i fagskolemeldingen var å skaffe tilveie mer faktakunnskap om fagskolesektoren. Vi har blant annet kartlagt de ansattes kompetanse, hvor fornøyde arbeidsgiverne og studentene er, og hvor relevante fagskoleutdanningene er. Videre har vi sett på fagskolestudentenes frafall og gjennomføring, og hvordan forholdene er for fagskolestudenter som trenger spesiell tilrettelegging. Den siste av disse undersøkelsene, arbeidsgiverundersøkelsen, ble publisert av NIFU forrige uke.

Alle disse undersøkelsene er viktig kunnskapsgrunnlag for at vi skal kunne gjøre vår jobb med å utvikle sektoren ytterligere. Kunnskapsdepartementet skal nå se på kravene til faglige ansatte ved fagskolene, og også se på kravene for å få akkreditert en fagskoleutdanning. Det er naturlig å se disse tingene i sammenheng, i lys av mer kunnskap om sektoren.

Da fagskoleloven var på høring, kom det innspill på hva som skal være innholdet i fagskolelovens formålsparagraf. Departementet er nå i gang med å utrede hva som skal være kunnskapsgrunnlaget for fagskolesektoren, og i det arbeidet vil vi trekke inn fagskolesektoren og andre relevante aktører.