Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1438 (2018-2019)
Innlevert: 11.04.2019
Sendt: 11.04.2019
Besvart: 25.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Masud Gharahkhani (A)

Spørsmål

Masud Gharahkhani (A): Er statsråden enig med Høyres parlamentarisk leder at ny Holmenbru og nytt løp i Strømsåstunnel skal finansieres av staten, og kan regjeringen garantere for dette?

Begrunnelse

I planene til Buskerudbypakke 2 som Drammen Høyre har stått i bresjen for ligger blant annet bygging av ny Holmenbru og nytt løp i Strømsåstunnelen. Dette er begge statlige prosjekter. Lokale folkevalgte har fått beskjed av regjeringen at de må være med å finansiere dette gjennom bompenger til innbyggerne. Dette fremstår som totalt urimelig.
Siste nytt er at Drammen Høyre ikke lenger ønsker Buskerudbypakken. Høyres parlamentarisk leder Helleland sier følgende til DT 11.04.2019:

«Holmenbrua går til en nasjonal havn som er et statlig ansvar. Det samme gjelder nytt løp i Strømsåstunnelen. Disse to prosjektene er det staten selv som må finansiere.»

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Nasjonal transportplan 2018-2029 er det prioritert statlege midlar til gjennomføring av prosjekta rv 282 Holmenbrua og E134 Strømsåstunnelen – nytt tunnelløp, under føresetnad av at det blir tilslutning til eit opplegg for delvis bompengefinansiering. Eg registrerer at det no pågår ein politisk diskusjon i Drammen kring Buskerudbypakke 2. All bompengefinansiering krev lokale initiativ og fleirtalsvedtak i kommunane som tek desse initiativa. I tillegg må det vere reell vilje til å garantere for inntektene frå bompengeselskapet. Dagens regjering tek ikkje initiativ til bompengar, og pålegg heller ikkje dette utan lokalpolitisk tilslutning.

Dersom det skulle vise seg at den politiske situasjonen i ein eller fleire av kommunane endrar seg og det likevel ikkje er lokalpolitisk tilslutning til det foreslåtte bompengeopplegget, må prioriteringa av statlege midlar til prosjekta rv 282 Holmenbrua og E134 Strømsåstunnelen – nytt tunnelløp, vurderast på nytt. Dette må skje i den komande revisjonen av Nasjonal transportplan, som arbeidet allereie er igangsatt på.