Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1589 (2018-2019)
Innlevert: 08.05.2019
Sendt: 09.05.2019
Besvart: 13.05.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

Kirsti Leirtrø (A)

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): I dagens Adressa 8.05.19 kunne vi lese at Veterinærinstituttet i Trondheim beholder dyreavdelingen. Dette gjøres ved at de får tilført de midlene som er nødvendig i revidert nasjonalbudsjett. Den 1. mai i år ble 6 ansatte ved avdelingen oppsagt, og 2 veterinærer har selv sagt opp sin stilling. Det vil si at den avdelingen som skal videreføres er uten ansatte.
Hvordan vil landbruks- og matministeren sørge for at Norges største husdyrregion Trøndelag får videreført grønn sektors dyreavdeling?

Begrunnelse

Denne artikkelen er bakgrunnen for spørsmålet: https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2019/05/08/Veterin%C3%A6rinstituttet-i-Trondheim-beholder-dyreavdelingen-18990403.ece
Det er meget betenkelig at Veterinærinstituttets ledelse ikke har hatt dialog med politisk ledelse før de har gått til det drastiske skritt å si opp ansatte. Dette er ansatte med en betydelig og viktig kompetanse både for Veterinærinstituttet og for Trøndelag.

Olaug V. Bollestad (KrF)

Svar

Olaug V. Bollestad: Regjeringen vil foreslå en tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner til Veterinærinstituttet i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett. Pengene skal blant annet gå til nye lokaler og obduksjonssal på Holt i Tromsø, til å opprettholde regional tilstedeværelse og til å dekke ekstraordinære kostnader.

Det er et mål å styrke Veterinærinstituttet, ikke minst for å møte bionæringenes behov over hele landet. Både innen landdyrhelse, fiskehelse og dyrevelferd, vil dette bidra til å skape muligheter i samarbeid med lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv. Instituttet søker å videreutvikle en organisasjon som kan møte etterspørselen etter kompetanse i hele landet. Instituttet har en sentral rolle i regjeringens mål om å ta vare på det unike ved norsk matproduksjon, som god dyrehelse og lavt forbruk av medisiner.

Veterinærinstituttet samhandler tett med Mattilsynet som har det nasjonale forvaltningsansvaret for beredskap innen dyre- og fiskehelse og trygg mat på vegne av departementene.

For å kunne utføre samfunnsoppdraget både faglig solid og kostnadseffektivt, må Veterinærinstituttet stadig fornye sine metoder, teknologi og annen infrastruktur. Det kan også innebære endringer i arbeidsoppgavene ved de enkelte enhetene. Når det gjelder den aktuelle bemanningssituasjon ved Veterinærinstituttets avdeling i Trondheim som det her spørres om, så er dette forhold som håndteres av Veterinærinstituttets styre og ledelse. Jeg har tillit til at styret ved instituttet håndterer dette på en måte som ivaretar både regional tilstedeværelse, effektiv oppgaveløsning og instituttets samfunnsoppdrag.