Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:1598 (2018-2019)
Innlevert: 09.05.2019
Sendt: 10.05.2019
Besvart: 21.05.2019 av helseministeren Bent Høie

Sheida Sangtarash (SV)

Spørsmål

Sheida Sangtarash (SV): Hva vil statsråden gjøre for at det meritterende kurset for leger og psykologer «Veteraners psykiske helse» blir et fast tilbud?

Begrunnelse

Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner er en bruker- og interesseorganisasjon for norske soldater som har blitt skadet i internasjonale operasjoner. Organisasjonen har siden 2015 arrangert meritterende kurs for leger og psykologer om tematikken veteraners psykiske helse. Kursmodulene er utviklet og holdes i samarbeid med ledende fagfolk. Veteranforbundet SIOPS har påtatt seg denne oppgaven fordi tiltakene på dette feltet i Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» ikke gjennomføres i regi av offentlige aktører. Det er av stor betydning å skape interesse for, og å utvikle kompetanse om veteraners psykiske helse i den sivile heletjenesten der veteranenes helse skal ivaretas. I statsbudsjettet for 2019 er det avsatt midler til Veteranforbundet SIOPS for gjennomføring av en kursrekke. Utenriks- og forsvarskomiteen ber i Innst. 7 S (2018 – 2019) Regjeringen vurdere om slike kurs bør bli et fast tilbud. Dette er også ønskelig fra Veteranforbundet SIOPS’ side. Det bør være det offentliges ansvar å sørge for at slike kurs kan videreføres, og kan bli et fast tilbud.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Øst (RVTS Øst) har i samarbeid med Forsvarets sanitet utarbeidet en todagers opplæringspakke i militærpsykiatri for leger og psykologer. Opplæringspakken omfatter introduksjon til den militære virkelighet, særskilte utfordringer knyttet til denne og en innføring i relevant traumebehandling. Den skal bidra til kompetanseheving for personell som ofte er i kontakt med veteraner for at det skal tilbys faglig god psykisk helsehjelp både i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og de spesialiserte helsetjenestene etter hjemkomst. Denne opplæringen ble første gang tilbudt i 2011 og ble deretter implementert i alle regioner, som del av I tjeneste for Norge – Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste (2011-2014). I tjeneste for Norge, som kom i 2014, ble målgruppen for opplæringen utvidet til helsepersonell som ofte er i kontakt med målgruppen og gjort meritterende for ulike spesialiteter i Den norske legeforening, Norsk psykologforening og andre profesjonsforeninger. Kurset er blitt fortløpende revidert i samarbeid med veteranorganisasjoner og Regionale fagnettverk for innsatspersonell (RNIP).

RVTSene er tillagt oppgaven å bistå tjenesteapparatet med fagutvikling, implementeringsstøtte, undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid bl.a. innen traumatisk stress, som inkluderer personell fra internasjonale operasjoner. Ansvaret for videreutvikling og videreføring av kurspakken i militærpsykiatri er i Helsedirektoratets tilskuddsbrev lagt til RVTSene, som har høy kompetanse innen traumefeltet. I tilskuddsbrevet er det også presisert at tematikken skal innarbeides i relevante og eksisterende kurs og kompetansehevingsprogram. Tematikken fra kurset "Veteraners psykiske helse" inkluderes derfor fortløpende i andre RVTS-kursprogram rettet mot helsepersonell, blant annet sentrenes arbeid med heving av traumekompetanse. Kompetanse om veteraners utfordringer inkluderes dermed i allerede eksisterende fagnettverk og program, noe som bidrar til at det bygges opp større fagmiljøer med betydelig kompetanse på stressreaksjoner og traumebehandling. RVTS´ rolle inkluderer gjennomføring av kompetansetiltak for personell på kommunalt nivå. RVTS Øst har i samarbeid med Forsvarets veterantjeneste utviklet undervisningsmoduler om veteranhelse til kommunene. Kursmodulene skal gis via de regionale RVTSene til landets kommuner, og retter seg mot fastleger, helsepersonell, beslutningstakere og veterankontakter. RVTSene leder også de regionale fagnettverkene for innsatspersonell, som skal sikre samhandling og styrke kompetanseheving på tvers av etater på området.

Kurset om veteraners psykiske helse for leger og psykologer ble sist (2018) gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner, RVTS Øst, Forsvarets sanitet og Modum Bad. For ytterligere informasjon om kurs i militærpsykiatri og annen kursaktivitet ved RVTSene, vises til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Dokument nr. 15:65 (2018-2019)).

Gjennom handlingsplanen og oppfølgingsplanen har et stort antall personer deltatt i ulike kompetansehevende tiltak i offentlig regi, bare under handlingsplanen er det antatt at antallet er mer enn 3000.

Oppfølgingen av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar som berører flere sektorer og departementer. Jeg vil understreke at helsesektoren også fremover vil være en aktiv deltaker i samarbeidet og sikre god ivaretakelse av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner gjennom kompetansehevingstiltak til kommunale helse- og omsorgstjenester og til spesialisthelsetjenesten. Kurset i militærpsykiatri bør ses i sammenheng med utvikling av nasjonale kommunale kompetansehevingstiltak som standardiserte kurs, kursmateriell og korte kursmoduler som kan tilpasses lokale behov.

Oppfølgingsplanens virketid går til 31.12.2019. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver i svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad (Dokument nr. 15:1453 (2018-2019)): "Det er fortsatt behov for samordning og samhandling mellom de involverte departementene og underlagte etatene for å ivareta personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.(…) Stortinget vil på egnet måte bli orientert om regjeringens videre arbeid for personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner." I vurdering av det videre arbeid vil kurs om veteraners psykiske helse inngå.