Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:1657 (2018-2019)
Innlevert: 16.05.2019
Sendt: 20.05.2019
Besvart: 24.05.2019 av helseminister Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Vil Aimovig bli gjort tilgjengelig på blå resept, og fra når kan man forvente at dette i så fall vil skje?

Begrunnelse

Aimovig er et nytt medikament, som er spesielt utviklet mot migrene, og som har vist gode resultater i kliniske studier. Medikamentet er nå godkjent i Europa, og er også tilgjengelig i Norge.
Prisen på medikamentet er imidlertid 5 452 kr for 70mg, noe som er en betydelig kostnad, så lenge Aimovig ikke fås på blå resept. Dette gjør til at mange ikke vil ha råd til å bruke medikamentet, selv om de skulle ha god effekt av det.
Jeg har fått en henvendelse fra en person med sterk migrene, som gjennom sin migrenedagbok viser at antall dager med migreneanfall er drastisk redusert etter at hun tok i bruk medisinen. I tillegg til betydningen dette har for livskvaliteten til de som er i samme situasjon, vil det også være en stor gevinst for samfunnet dersom vellykket bruk av migrenemedisin fører til redusert sykefravær.
Så lenge medisinen ikke er tilgjengelig på blå resept, vil det imidlertid være et kostnadsspørsmål for den enkelte om man har råd til å bruke den.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Aimovig (erenumab) fikk markedsføringstillatelse i Norge 7. august (27. juli i EU) 2018 til forebygging av migrene hos voksne pasienter som har minst fire migrenedager per måned. Dette betyr at nytten ved behandlingen hos denne pasientgruppen er vurdert til å være høyere enn risikoen.

For at et nytt legemiddel skal kunne forskrives på blå resept, må Statens legemiddelverk ha gjennomført en metodevurdering. I metodevurderingen blir legemidlet vurdert ut fra de tre prioriteringskriteriene – nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet. Forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Legemiddelverket har i utgangspunktet 180 dager på saksbehandlingen. Ved behov for ytterligere dokumentasjon fra innehaver av legemidlets markedsføringstillatelse kan saksbehandlingen settes i klokkestopp, dvs. at tidsfristen på 180 dager utvides.

Legemiddelverket mottok dokumentasjon om Aimovig fra legemiddelfirmaet (Novartis) i september 2018. På grunn av sakens kompleksitet, behov for ytterligere dokumentasjon og vesentlige budsjettkonsekvenser har metodevurderingen av Aimovig tatt lengre tid enn først antatt.

Legemiddelverket er nå i ferd med å ferdigstille sin refusjonsrapport om hvilke pasientgrupper som oppfyller prioriteringskriteriene, og hvilke krav som skal stilles til forskrivning av Aimovig. Det er anslått at merkostnadene på folketrygdens legemiddelbudsjett for den aktuelle pasientgruppen vil overstige 100 millioner kroner, noe som krever Stortingets samtykke. Legemiddelverket kommer derfor til å oversende saken til Helse- og omsorgsdepartementet for videre vurdering i de ordinære budsjettprosessene.