Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1924 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 21.06.2019
Besvart: 28.06.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvordan vil forsvarsministeren ta ansvar for de negative konsekvensene av skatteskjerpelsen som Regjeringen har iverksatt for pendlerreiser i Forsvaret og ønsker han å endre disse reglene?

Begrunnelse

Det har de siste dagene vært flere oppslag og henvendelser fra fagforeningene i Forsvaret som uttrykker sterk bekymring over en endring av regelverket for beskatning av pendlerreiser. Denne endringen rammer enkelte av forsvarets ansatte særlig hardt, og flere sier at dette vil kunne medføre at de vil vurdere å slutte i Forsvaret.
Årsaken er at det i juni måned er gitt informasjon internt i forsvaret om at dekning av pendlerreiser utover 97 000,- kr pr kalender år, vil være skattepliktig. Videre at det er iverksatt ekstra skattetrekk på enkelte av forsvarets ansatte i juni måned.
Denne endring av praksis i forsvaret, er begrunnet i en endring i forskrifter til skattebetalingsloven, hvor kostnader til flybilletter tidligere ikke var inkludert i begrensning i skattefri dekning, mens det fra 1/1-2019 ble innført en endring som sier at dekning av flybilletter skal inkluderes i den skattefrie summen. Dette gjør igjen at personell som tidligere har holdt seg innenfor den skattefriesatsen, nå vil få høye andeler av de dekte utgifter rapportert som skattepliktig ytelse. Og enkelte fagforeninger mener at denne endringen vil medføre at enkelte av forsvarets ansatte vil kunne få en økt skatt på mellom 80 000 til 120 000, uten at den enkelte vil får utbetalt eller dekket mer enn tidligere.
Fagforeningene og enkelte ansatte har uttalt at medføre vurderer å slutte i Forsvaret. Dette vil særlig vil kunne ramme områder som sliter med bemanning, slik som Andøya som allerede har en kritisk lav bemanning og Kystvakten på Sortland som allerede i dag har et fartøy lagt til kai, pga. personellmangel. Det er videre hevdet at denne endringen vil kunne gjøre det svært vanskelig å bemanne opp f.eks. den nye satsningen på Porsangermoen.
Forsvarets ansatte er i en særstilling, ved at disse i medhold av Forsvarsloven er underlagt et særskilt beordrings og disponeringssystem, som gjør at man kan ble beordret til stadige nye tjenestesteder i landet basert på forsvarets behov og med basis i forsvarets avgjørelse, og hvor det da for enkelte er naturlig å velge pendling til nytt tjenestested av blant annet familiemessige forhold.
Denne endring, og innskjerpelse av skattlegging av de ansattes rettigheter, føyer seg sammen med andre skatteskjerpelser som Regjeringen har iverksatt for vanlige ansatte, samtidig som høytlønnende og de med høy formue har fått vesentlige kutt i skattlegging.
Når Forsvaret rammes av slike skjerpelser vil dette raskt kunne svekke forsvarets evne til å løse viktige oppdrag og gjøre nye satsninger vesentlig vanskeligere å gjennomføre. Samt det faktum at forsvarets ansatte er pålagt særlige plikter, som forsvaret ikke er villig til å kompensere fullt ut.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg er opptatt av at Forsvaret har gode økonomiske insentiver og ordninger for de militært tilsatte. Dette er begrunnet ut fra det faktum at de militært tilsatte har beordringsplikt. Det er viktig at Forsvaret evner å beholde kompetent arbeidskraft. Forsvaret prioriterer derfor ordninger som ivaretar tilsatte og deres familier. Blant annet dekker Forsvaret et stort antall reiser for ansatte som pendler.

Fra 1. januar 2019 trådte endringene i skatteloven med forskrifter i kraft. En av endringene innebærer at en arbeidsgiver må innrapportere reisekostnadene de dekker for sine ansatte som lønn når kostnadene overstiger 97 000 kroner.

Forsvaret har opplyst at svært mange av Forsvarets pendlere vil kunne overstige denne beløpsgrensen i 2019. Enkelte av de tilsatte vil kunne ende opp med en inntektsøkning på opptil 250 000 kroner.

Jeg anser det som avgjørende at Forsvaret tiltrekker og beholder personell til Forsvarets ulike geografiske lokasjoner. Riktig kompetanse til rett sted og tid er en forutsetning for at Forsvaret evner å løse sine oppgaver.

Jeg er svært opptatt av å komme fram til en hensiktsmessig løsning for Forsvarets personell.

Finansministeren og jeg vil iverksette tiltak i denne saken. Jeg vil sikre at berørt militært personell kompenseres. Etter en fornyet vurdering har finansministeren kommet frem til at regelendringen fra i fjor høst bør justeres slik at den tidligere ordningen med skattefri arbeidsgiverdekning av flybilletter blir videreført. I statsbudsjettet til høsten vil det derfor bli forslått å videreføre skattefritaket for arbeidsgivers dekning av flybilletter for ansattes besøksreiser innenfor EØS. Dette skal gis tilbakevirkende kraft, slik at endringen får virkning fra og med 2019.