Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1954 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Besvart: 28.06.2019 av finansminister Siv Jensen

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Noregs offisers- og spesialistforbund (NOF) melder at forsvarstilsette vil måtte skatte av pendlarreiser over 97 000 kroner i året. Resultatet kan verte at essensielt personell vil slutte i jobben.
Var statsråden klar over denne konsekvensen då ho fekk gjennom dei nye skattereglane for naturalytingar i statsbudsjettet, meiner ho konsekvensen er rimeleg og vil ho føreta seg noko for å rette opp i dette?

Begrunnelse

Eg ventar at statsråden kan svare tydeleg anten ja eller nei på kvart av dei tre delspørsmåla. Eg ventar også at statsråden vurderer saka både ut frå Forsvaret sine behov og ut frå kva som er rimeleg behandling av einskiltpersonar som kan ha tilpassa livet og familielivet sitt til Forsvaret sine behov og som kan få ordre om å flytte, m.a. som fylgje av nedlegging av tenestestader eller tenestelege behov for Forsvaret.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Endringene i reisefradraget fra 2019 var ikke ledd i de nye skattereglene for naturalytelser. Den øvre beløpsgrensen for fradrag og skattefri dekning av reiser (arbeidsreiser og besøksreiser) ble endret i forbindelse med 2019-budsjettet, jf. Prop. 1 LS (2018-2019) punkt 5.3. Det ble innført en felles øvre beløpsgrense på 97 000 kroner for reiser både innenfor og utenfor EØS-området. Formålet med endringen var å oppnå likebehandling av reiser innenfor og utenfor EØS-området.

Innenfor EØS gjaldt tidligere en maksimal reiseavstandsbegrensning på 75 000 km i året (reiseavstandsmodellen). Det kunne imidlertid kreves fradrag for faktiske utgifter til flybilletter i stedet for fradrag etter reiseavstandsmodellen. Da gjaldt ingen avstandsbegrensning eller øvre beløpsgrense. For reiser utenfor EØS-området gjaldt det derimot en maksimal beløpsgrense på 92 500 kroner uavhengig av om man reiste med fly eller på annen måte. Med innføringen av en felles øvre beløpsgrense fra 2019 fjernet vi denne forskjellsbehandlingen, og gjorde det samtidig enklere for både skattytere og arbeidsgivere å forstå reglene.

Regelendringene innebar også at man ikke lenger kan kreve fradrag for, eller motta skattefri godtgjørelse til dekning av, flybilletter for reiser innenfor EØS-området over 97 000 kroner per år.

Etter en fornyet vurdering har jeg kommet frem til at regelendringen fra i fjor høst bør justeres slik at den tidligere ordningen med skattefri arbeidsgiverdekning av flybilletter blir videreført. I statsbudsjettet til høsten vil det derfor bli forslått å videreføre skattefritaket for arbeidsgivers dekning av flybilletter for ansattes besøksreiser innenfor EØS. Dette skal ha tilbakevirkende kraft, slik at endringen får virkning fra og med 2019.

Vi opprettholder en felles beløpsgrense i reisefradraget for reiser henholdsvis innenfor og utenfor EØS. Med det ivaretar vi det som var formålet med endringen i utgangspunktet, nemlig forenkling av regelverket på dette området.