Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1967 (2018-2019)
Innlevert: 25.06.2019
Sendt: 26.06.2019
Besvart: 01.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): En iransk revolusjonsdomstol har begjært å få utlevert en kurdisk opposisjonell som er gift med en norsk statsborger og i 2014 fikk opphold i Norge. Ifølge Amnesty er Iran kjent for å lage fiktive saker for å straffe-forfølge opposisjonelle. Revolusjonsdomstolene har ingen rettsikkerhet, bryter menneskerettighetene og kan dømme til tortur, pisking, og dødsstraff.
Mener statsråden det er riktig å behandle og eventuelt kunne etterkomme utleveringsbegjæringer av opposisjonelle fra revolusjonsdomstoler i Iran?

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Spørsmålet gjelder en konkret utleveringssak som er under behandling etter utleveringsloven. Systemet etter loven innebærer både en rettslig prøving av om lovens vilkår er oppfylt, og en administrativ prøving av om utlevering skal skje.

Det følger av utleveringslovens system at departementet kan avslå en utleveringsbegjæring straks den mottas. Dette gjøres imidlertid svært sjeldent, og i de fleste sakene vil en formell utleveringsbegjæring oversendes påtalemyndigheten for nødvendige undersøkelser. Påtalemyndigheten bringer deretter saken inn for tingretten. Tingretten avsier kjennelse for om vilkårene for utlevering er til stede. Blant de materielle vilkårene retten skal ta stilling til er utleveringsloven § 6. Det fremgår her at utlevering fra Norge ikke kan skje dersom det må antas å være alvorlig fare for at vedkommende på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller politiske forhold ellers vil bli utsatt for forfølgelse som retter seg mot hans lov eller frihet eller for øvrig har alvorlig karakter.

Dersom det foreligger en rettskraftig kjennelse for at vilkårene for utlevering er oppfylt, skal departementet og eventuelt Kongen i statsråd ta den endelige beslutningen om hvorvidt utlevering skal skje. I saker der det blir avsagt rettskraftig kjennelse om at vilkårene for utlevering ikke er til stede, må departementet underrette anmodende stat om at vedkommende ikke kan utleveres.

For øvrig kan jeg ikke se at det vil være riktig av meg å kommentere problemstillinger i en pågående enkeltsak.