Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

Dokument nr. 15:1976 (2018-2019)
Innlevert: 26.06.2019
Sendt: 27.06.2019
Besvart: 01.07.2019 av helseministeren Bent Høie

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Klassekampen har hentet inn en oversikt fra helseforetakene over fødeavdelinger som holder stengt i sommer. VG har også bedt om tall på hvor mange kvinner som har termin i stengingsperioden og melder at 274 kvinner skal føde mens deres lokale fødeavdeling holder sommerlukket. Hvordan mener helseministeren at dette er forsvarlig for mor og barn?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nummer 1603. Under gjengir jeg deler av svaret mitt:"Helse Vest opplyser at det ikke er planlagt noen sommerstengte fødeavdelinger. Det vil være tilnærmet normal drift gjennom sommeren ved fødeinstitusjonene. Barseltilbudet ved God start-enhetene vil være stengt i perioder, men det er barseltilbud ved fødeavdelingene. Helse Vest legger dermed til grunn at gravide og fødende i regionen får nødvendig og god oppfølging også gjennom sommermånedene i 2019.Helse Sør-Øst RHF opplyser at det ikke er planlagt noen sommerstengte fødeavdelinger med unntak av Sykehuset Innlandet HF. Ved Sykehuset Innlandet HF blir det gjennomført felles ferieavvikling ved fødeavdelingene på Gjøvik og Lillehammer. Det innebærer at fødetilbudet samles ved Kvinneklinikken på Lillehammer i ni uker. Helse Sør-Øst opplyser at ordningen er godt planlagt i samarbeid med fagmiljøene over tid. Det anslås at 110-120 fødende vil føde ved Kvinneklinikken på Lillehammer i stedet for på fødeavdelingen på Gjøvik. Det opprettholdes poliklinisk aktivitet innen føde/barsel på Gjøvik på dagtid i hele ferieperioden, inkludert rutineultralyd av gravide og noen kontroller for fødende. Ved å slå sammen avdelingene under ferieavviklingen oppnås det større stabilitet i bemanningen og bedre kvalitet i fødetilbudet. Sykehuset Innlandet HF mener løsningen med felles ferieavvikling både gir økt kvalitet i tilbudet til de fødende og gir de ansatte mer forutsigbarhet i arbeidsforhold i sommermånedene.Helse Nord opplyser at ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) vil fødeavdelingene i Harstad og Narvik ha vekselvis sommerstengt. Fødeavdelingen ved UNN Narvik vil være stengt i perioden 24. juni til 22. juli. Fødeavdelingen i Harstad vil være stengt fra 22. juli til 19. august. Svangerskaps- og barseloppfølging foregår som normalt hele sommeren ved begge avdelingene. I UNN (Harstad og Narvik til sammen) er det om lag 100 gravide som blir berørt. I tallet ligger også gravide som har termin 14 dager før 24. juni (første stengingsdag) og 14 dager etter 19. august (siste stengingsdag).Fødestua ved Nordlandssykehuset Lofoten har sommerdrift 8. juli til 5. august. Fødende blir selektert til Vesterålen eller Bodø. Svangerskapspoliklinikken i Lofoten, som utfører svangerskapskontroller og ultralyd hos jordmor, er åpen gjennom hele sommeren. Barselpoliklinikken er også åpen gjennom hele sommeren. Barselpoliklinikken gir tilbud om oppfølgning ved tidlig hjemreise etter fødsel. Antall fødende som blir berørt er per i dag seks. Dette kan endre seg til færre etter siste seleksjon i uke 36.Helgelandssykehuset har følgende plan for fødetilbudet på Helgeland i sommer:

• Fødeavdeling Mo i Rana: Stengt 24. juni til 21. juli. 37 kvinner berørt.

• Fødeavdeling Sandnessjøen: Stengt 22. juli til 18. august. 29 kvinner berørt.

• Fødestue Brønnøysund: Stengt 1. juli til 28. juli. 8 kvinner berørt.Når fødetilbudene er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede. Tilbudet for svangerskapspoliklinikk er uendret og har åpent innenfor normalarbeidstid mandag til fredag, også de ukene fødeavdelingene er stengt.Sommerdrift betyr lengre reisevei for berørte gravide. Helse Nord opplyser at gravide får fortløpende informasjon både skriftlig og muntlig. De opplyser videre at følgetjeneste er sikret når det er nødvendig, og at ambulansetjenesten er kjent med prosedyrene og vil som normalt ivareta pasienttransport i akutte tilfeller.Helse Midt-Norge opplyser at fødeavdelingene i Kristiansund og Molde hver for seg holder sommerstengt i fire uker. Det betyr at det i en periode på åtte uker vil være sommerstenging. Dette er 17. gang at de to fødeavdelingene samarbeider og samordner fødetilbudet sommerstid. Erfaringene har vært gode, ifølge Helse Midt-Norge. Det blir som tidligere år iverksatt tiltak for å styrke bemanningen ved innleie av vikarer, informasjonsbrev til aktuelle gravide/fødende og informasjon på helseforetakets nettsider. Tilbudet ved sykehusene i Ålesund og Volda er ikke berørt. Det anslås at rundt 60 gravide/fødende i opptaksområdet for sykehusene i Kristiansund og Molde vil bli berørt av sommerstengingen.

Ved St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag er det ikke sommerstengte fødeavdelinger."Helseforetakene har ansvar for å lage bemanningsplaner som gjør at de kan håndtere pågangen om sommeren og følge faglige anbefalinger. Mitt inntrykk er at helseforetakene jobber systematisk for å planlegge fødetilbudet om sommeren. Jeg vil understreke at sommerstenging er en langvarig praksis. Flere års erfaring med nøye planlagt sommerstengning av enkelte fødeinstitusjoner, gjør at helseforetakene har etablert gode rutiner for dette.