Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2004 (2018-2019)
Innlevert: 28.06.2019
Sendt: 01.07.2019
Besvart: 15.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Politifolk er i dag ikkje forsikra medan dei gjennomfører obligatorisk trening i arbeidstida.
Meiner statsråden at dette er greitt, eller vil han endre på dette?

Begrunnelse

Eg ber statsråden gjere greie for kva han vil føreta seg i denne saka og når han eventuelt reknar med å ha nytt regelverk på plass.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Ansatte i politi- og lensmannsetaten er dekket av folketrygdens særregler ved yrkesskader og yrkessykdommer og yrkesskadeforsikringsloven. Yrkesskade er et grunnleggende vilkår for rett til økonomisk kompensasjon. Med yrkesskade menes etter folketrygdloven § 13-3 første ledd en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes arbeidsulykke. Hvorvidt en skade dekkes beror på en tolkning av gjeldende regelverk i den enkelte sak. Yrkesskadedekningen forvaltes av NAV og Statens pensjonskasse.
Jeg er kjent med noen eksempler hvor ansatte i politiet har opplevd å ikke få anerkjent skader de mener er oppstått under trening som yrkesskade. Jeg har derfor igangsatt en vurdering av om det er behov for klargjøringer eller regelendringer. Temaet må naturligvis vurderes i en større sammenheng, f.eks. med tanke på tilstøtende tilfeller eller problemstillinger.