Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2076 (2018-2019)
Innlevert: 09.08.2019
Sendt: 12.08.2019
Besvart: 20.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Det har vært mange nyhetsoppslag om at utenlandske turbussselskaper ser på Norge nærmest som «fristed» i forhold til kabotasjeregelverk. Situasjonen er uheldig både mht. sosial dumping og for norsk transportnæring. Mange aktører peker på at maksimal lengde på den lovlige kabotasjeperioden bør defineres tydelig. Nå er det bare en skjønnsmessig formulering om midlertidighet. Det betyr at kontrollmyndighetene har en nesten håpløs oppgave.
Vil statsråden ta initiativet til å få tydelig definisjon av ordet "midlertidig"?

Begrunnelse

Det har vært mange nyhetsoppslag om utpreget utenlandsk dominans i store deler av turbussmarkedet. Dette må enten skyldes liberalt regelverk eller dårlig kontroll av det. SV mener det skyldes begge deler.
I januar kom NHOs avslørende undersøkelse om situasjonen i turbussnæringen.
https://www.transport.no/siteassets/dokumenter/rapporter/turbussmarkedet-rapport---nho-transport.pdf
Deres hovedfunn var:

• Det var flere utenlandske enn norske turbusser på veien under sommersesongen 2018.
• De utenlandske bussene tilbyr lange turer til langt lavere priser enn de norske, noe som gjør at de norske er helt ekskludert fra lange rundturer. På kortere turer, sightseeing-turer i byer eller fra cruisehavner, er de norske mer konkurransedyktige, fordi de ikke behøver å betale kost og losji til sine ansatte.
• Arbeidstilsynets kontroller i 2018 viste at 74 prosent av utenlandske sjåfører ikke fikk betalt lønn i henhold til norsk tariffavtale. Det er en forverring fra de to foregående sesongene, da andelen brudd på lønn var 53 prosent.
• Arbeidstilsynets undersøkelser viser også at norske bestillere ikke følger lovverket, ved at de unnlater å opplyse om at allmenngjøringsloven skal følges (69 %) og heller ikke påser at dette følges opp (78 %).
• Utenlandske turoperatører betaler ikke merverdiavgift, slik de er pålagt etter norsk lov. Kostandstapet her er estimert til minst 100 millioner norske kroner.
• Både norske kjøpere av utenlandske busstjenester og de utenlandske tilbyderne later til å være i villrede om lovverket.

Resultatet er lovbrudd, tap av inntekter til statskassen og konkurransevridning som følge av feilprising av tjenestene.
Mye peker på at maksimal lengde på den lovlige kabotasjeperioden bør defineres tydelig. Nå er det bare en skjønnsmessig formulering om midlertidighet. Det betyr at kontrollmyndighetene har en nesten håpløs oppgave. Dette er et sted å starte for å få bukt med det mange kaller "vill vest"-tilstander i turbussnæringen her til lands.
Alle norske transportorganisasjoner ser behovet for mer kontroll og bedre regelverk for å hindre sosial dumping, prisdumping og stor konkurransevridning til fordel for utenlandske selskaper. Selv om det selvsagt er EØS-medlemskapet som er bakgrunnen for alt dette, er det stort handlingsrom innenfor EØS; det viser tiltak som mange andre land har gjennomført – men som glimrer med sitt fravær i Norge.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Eg vil vise til regjeringa si politiske plattform, der det går fram at regjeringa vil arbeide aktivt mot ei ytterlegare liberalisering av høvet til å drive kabotasje.

Noreg har sidan EØS-avtalen vart inngått teke del i den indre marknaden for persontransport. Gjennom EØS-avtalen har Noreg forplikta seg til å følgje dei allmenne prinsippa om fri rørsle av varer, teneste, personar og kapital. For transport er det òg etablert sekundærrett i tillegg til dei vanlege prinsippa. For tilgang til marknaden for persontransport gjeld dei felleseuropeiske reglane som går fram av forordning 1073/2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden for transport med turvogn og buss medrekna reglar for internasjonal transport og kabotasje. Innføring av nasjonale tiltak vil difor ikkje vere i samsvar med EØS-avtalen.

Noreg sin posisjon har i mange år vore at vi ønsker ein definisjon av mellombels kabotasje for busstransport. Eg er kjend med at regjeringa Stoltenberg i 2012 foreslo å definere ordet "mellombels" for persontransportkabotasje. EFTAs overvakingsorgan ESA meinte at ein slik definisjon ikkje var i samsvar med EØS-regelverket. Forslaget vart difor skrinlagt.

Eg meiner det er mest formålstenleg å jobbe for å få gjennomslag på europeisk nivå når det gjeld utvikling av regelverket. Her vil eg mellom anna vise til det arbeidet som blir gjort gjennom medverknad i Road Alliance.

EU-kommisjon har i 2017 fremma forslag om endringar i regelverket for marknadstilgang for buss. Samferdselsdepartementet arbeider både på politisk og administrativt nivå for å påverke utviklinga av det nye regelverket.