Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2299 (2018-2019)
Innlevert: 17.09.2019
Sendt: 19.09.2019
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 26.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Mener statsråden det i slike tilfeller er fornuftig at man må legge ned næringsvirksomheten for et helt år, eller er dette tilfeller hvor det kommunale selvstyret burde veid tyngre og løsninger som skisserte ovenfor ville vært en løsning som ivaretar begge parter?

Begrunnelse

I statsrådens brev Fylkesmennenes medvirkning og behandling av saker etter plan- og bygningsloven, datert 03.09.19 presiseres det at regjeringen vil legge stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og bygningssaker. Med bakgrunn i forholdet mellom kommunestyre og fylkesmann opplever noen kommuner mer overprøving av egne vedtak enn andre. I Holtålen kommune har det pågått en sak angående en scooterløype som ble opprettet i fjor. I forbindelse med etableringen av løypa har det blitt startet opp ulike tilbud og næringsaktivitet knyttet til scooterkjøring og turopplevelser. Nå har fylkesmannen i Trøndelag sin behandling av saken medført at scooterløypa stenges kommende vinter i påvente av kartlegging av friluftsliv og ornitologiske konsekvenser. Følgene av det medfører at det lokale næringsdrivende ikke får drevet sin virksomhet i vinter. Nevnte sak er ment som et eksempel på saker hvor kommunestyrets vedtak overprøves av fylkesmannen. En løsning kunne vært dispensasjon for kommende vinter med pålegg om å gjennomføre utredningene i mars neste år, for så å eventuelt gjennomføre endringer før vinteren året etterpå, slik kunne man ivaretatt lokale prioriteringer og næringsvirksomheten tilknyttet denne løypa.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Spørsmålet er stilt til kommunal- og moderniseringsministeren, men er oversendt meg som ansvarlig for regelverket om motorisert ferdsel i utmark, herunder om snøscooterløyper.

Jeg forstår det slik at representanten i sitt spørsmål sikter til Fylkesmannen i Trøndelags avgjørelse fra juni i år om å oppheve Holtålen kommunes vedtak om snøscooterløype og returnere saken til kommunen for ny behandling. Fylkesmannens avgjørelse ble truffet på bakgrunn av klage. Fylkesmannen mener kommunens vedtak er ugyldig på grunn av mangelfullt beslutningsgrunnlag og inhabilitet.

På generelt grunnlag er det slik at snøscooterløyper skal fastsettes etter reglene i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det er klagerett på kommunens vedtak om snøscooterløype, og slike klager behandles av fylkesmannen. I dette tilfellet har fylkesmannen tatt slike klager til følge, og opphevet vedtaket. Det vil da være opp til kommunen å behandle saken på nytt og eventuelt treffe et nytt vedtak om snøscooterløype.

Representant Greni viser i sin begrunnelse for spørsmålet til et brev fra kommunal- og moderniseringsministeren 3. september 2019 om at regjeringen vil legge stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og bygningssaker, jf. også endringene i forvaltningsloven § 34 som trådte i kraft 1. januar 2018. For å ivareta lokale prioriteringer og næringsvirksomhet knyttet til løypa i Holtålen, foreslår Greni en løsning der det gis dispensasjon for kommende vinter, slik at endringer kan gjøres innen vinteren året etter.

Saken om snøscooterløype i Holtålen behandles hovedsakelig etter motorferdselloven, men prinsippet om at det skal legges stor vekt på lokaldemokratiet gjelder også her. Dette følger blant annet av forvaltningsloven § 34, som sier at der et statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. I tilfelle der kommunen har brutt loven eller gått utenfor de rammene som loven setter, handler det imidlertid ikke om utøving av skjønn, men om riktig anvendelse av regelverket. Fylkesmannen vil ha både rett og plikt til å oppheve vedtak som lider av feil som etter forvaltningsloven medfører at de er ugyldige. Forskjellen mellom forvaltningsskjønn og rettsanvendelse er bl.a. beskrevet nærmere i forarbeidene til endringene i forvaltningsloven § 34, jf. Ot. prp. 64 L. (2016-2017) s. 17. Ved behandlingen av endringen av forvaltningsloven § 34 i 2017 viste komitéflertallet, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre b.la. til følgende formulering fra proposisjonen:«Forslaget innebærer ikke endringer i retten klageinstansen har til å overprøve rettsanvendelsen, saksbehandlingen eller faktum, og om skjønnsutøvelsen innebærer misbruk av myndighet. De rettigheter og plikter som innbyggerne har etter lov og forskrift, vil derfor ikke bli påvirket av forslaget. Regelen legger føringer for vektingen av hensynet til det kommunale selvstyret når klageinstansen prøver det frie skjønnet i kommunen.»Når vedtaket om snøscooterløyper er opphevet, eksisterer det ikke lenger noe vedtak om snøscooterløype. Regelverket gir verken fylkesmannen eller andre myndighet til å gi midlertidig dispensasjon til snøscooterløype slik Greni foreslår.

Jeg har forståelse for at lokalt næringsliv ønsker løypa velkommen. Jeg vil samtidig påpeke at løypa er helt ny – den ble fastsatt av kommunen i 2018 – og den har, så vidt meg bekjent, vært under klagebehandling siden. Dette er derfor ingen løype som næringslivet har innrettet seg etter i lang tid.