Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:50 (2019-2020)
Innlevert: 08.10.2019
Sendt: 09.10.2019
Besvart: 21.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kan statsråden peke på konkret hvilke internasjonale krav og forventninger det vises til i Prop. 1 S (2019-2020) fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor departementet sier at det i syv politidistrikt ikke er mulig å oppfylle Stortingets flertallsvedtak 1002 (2017–2018) om at 90 pst. av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor? Det bes om konkrete henvisninger.

Begrunnelse

Det vises til følgende formulering i prop. 1 S (2019-2020) fra Justis- og beredskapsdepartementet under «Struktur for utferding av pass og nasjonale ID-kort»:

«Justis- og beredskapsdepartementet viser til Stortingets vedtak nr. 1002 (2017–2018). I Prop. 28 S (2018–2019) har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt ein struktur for utferdig av pass og nasjonale ID-kort på bakgrunn av ei faglig tilråding frå Politidirektoratet. Avgjerda tok utgangspunkt i målet om at 90 pst. av innbyggjarane i kvart distrikt skal ha maksimalt 45 minuttar køyretid til nærmaste passkontor. I sju politidistrikt gjer likevel internasjonale krav og forventningar til kvalitet og sikkerheit i utferdinga at målet ikkje vert nådd.»

Flertallsvedtaket det vises til lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at minst 90 pst. av innbyggerne i hvert politidistrikt har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor, slik at servicetilbudet overfor publikum blir opprettholdt på en best mulig måte. Det kan gjøres unntak ved endelig beslutning knyttet til struktur og antall utstedelsessteder for pass der kvalitet og volum ikke tilfredsstiller internasjonale krav. Det må være et høyere antall utstedelsessteder enn i Politidirektoratets forslag.»

Det vises videre til følgende flertallsmerknad i Innst. 291 S (2018–2019):

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til justiskomiteens flertallsmerknad i Innst. 6 S (2018–2019):

‘Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, registrerer at regjeringen velger å ikke følge opp vedtaket slik det ble fattet, og mener regjeringen skyver argumenter om sikkerhet foran seg for å legitimere en større sentralisering av passkontorene enn det Stortinget ønsker. Flertallet stiller seg noe undrende til argumentasjonen fra regjeringen.’»

For ordens skyld vil jeg nevne at Senterpartiet ikke sto bak flertallsvedtaket det er tale om, ettersom ICAO faktisk ikke har stilt krav til volum. Dette er bekreftet av tidligere justisminister i Dokument nr. 15:1625 (2016-2017): «ICAO har ikke kvantifisert krav til saksmengde (…)». Det vises i justisministerens svar til at det er Politidirektoratet som har satt et slikt krav.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Justis- og beredskapsdepartementets beslutning om 78 pass- og ID-kontor er tatt på bakgrunn av en faglig tilrådning fra Politidirektoratet, med utgangspunkt i målet om at 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste pass- og ID-kontor. I syv politidistrikt gjør likevel internasjonale krav og forventninger til kvalitet og sikkerhet i utstedelsen av målet ikke kan nås. Under følger Politidirektoratets redegjørelse for bakgrunnen for dette:«ICAO har i sitt dokument «Guide for Assessing Security of Handling and Issuance of Travel Documents» versjon 3.4 gitt retningslinjer for beste praksis for sikker utstedelse av pass. ICAO understreker i del A i innledningskapittelet at kriminelle er villige til å betale store summer for å tilegne seg reisedokumenter på ulovlig vis. Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig å utvikle stadig sikrere dokumenter som er vanskelige å forfalske. Det hjelper imidlertid lite med sikre dokumenter dersom det er mulig å tilegne seg pass i en falsk identitet eller i en annen persons identitet. Politidirektoratet har som overordnet passmyndighet ansvar for å sørge for høy sikkerhet i utstedelsesprosessen. Høy kompetanse hos saksbehandlere er avgjørende for å oppnå dette. Utstedelse av ekte pass til feil person kan få store konsekvenser for samfunnssikkerheten og for velferdssamfunnet.

I pkt. 1.3.6 annet avsnitt fremhever ICAO at hvert kontor må være tilstrekkelig bemannet med kompetent personell for å ivareta en kvalitetsmessig og sikker utstedelse av pass.

Sikkerhet og kvalitet i utstedelsesprosessen må veies mot service. God service for borgeren innebærer også at oppgaven med passutstedelse utføres på en måte som sikrer at det ikke utstedes pass i dennes navn til en annen person. Etter pkt. 2.2 i «Guide for Assessing Security of Handling and Issuance of Travel Documents» skal ansatte gis opplæring i dokument- og personkontroll. Dette omfatter bl.a. intervjuteknikk, tolking av kroppsspråk, verifisering av grunnlagsdokumenter og evnen til å oppdage avvik i forbindelse med søknaden. For å opprettholde høy kompetanse på dette området er det behov for jevnlig utførelse av oppgaven. De små søkerstedene vil ha et relativt lite sakstilfang som vil bety liten mulighet for mengdetrening og opprettholdelse av kompetanse. Bemanningen må være tilstrekkelig til at det også ved ferieavvikling og annet fravær er mulig å opprettholde høy kompetanse og kvalitet.

ICAO understreker for øvrig i pkt. 9.3.2 at ansatte ikke kan behandle søknader fra familie, venner og bekjente. Søkerstedene må derfor sikre at det er tilstrekkelig personell for å oppfylle dette kravet.

Politidirektoratet har iverksatt en rekke tiltak for å lukke avvikene fra ICAO beste praksis som Riksrevisjonen har påpekt. Dette er tiltak som vil heve sikkerheten og kvaliteten knyttet til passutstedelsen. Høy kompetanse om identitets- og dokumentkontroll hos saksbehandlere er helt avgjørende i denne sammenhengen.»Jeg minner om at det iverksettes en rekke kompenserende servicetiltak for å ivareta brukertilgjengeligheten når antallet utstedelsessteder for pass reduseres. For å sikre at publikum får dekket sine behov skal alle politidistrikt tilby utvidede åpningstider. For å spare brukerne for unødvendig ventetid skal alle pass- og ID-kontor ha tilbud om timebestilling. Videre skal et nytt system for SMS-varsling sørge for at brukerne blir varslet før passet går ut. Sistnevnte er også et tiltak for å jevne ut etterspørselen gjennom året. Ifølge politiets nettsider er det ikke køutfordringer med timebestilling for pass nå. Politidirektoratet har i tillegg fått i oppdrag å etablere en mobil løsning for å bedre tilgjengeligheten i områder med lang reisevei.