Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:147 (2019-2020)
Innlevert: 23.10.2019
Sendt: 24.10.2019
Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren
Besvart: 30.10.2019 av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Er det helseministerens vurdering at kampanjen rusopplysningen.no til Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) er i tråd med formålet til Helsedirektoratets tilskuddsordning, og mener han at ungdom og andre bør lytte til denne typen oppfordringer om såkalt trygg bruk av illegale rusmidler, eller ser han at slike råd er uheldige og kan gi ungdom en falsk trygghet, og samtidig bidra til å bagatellisere risikoen ved bruk av narkotiske rusmidler som GHB og MDMA?

Begrunnelse

Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) har en kampanje, blant annet i sosiale medier og på T-banestasjoner i Oslo, der det gis råd om hvordan narkotika kan inntas på en angivelig tryggere måte. En av plakatene som brukes har tittelen «Thomas døde ikke da han prøvde GHB. Han unngikk alkohol hele kvelden og doserte riktig. Rusopplysningen.no.» En annen plakat har tittelen «Ida døde ikke da hun prøvde MDMA. Hun tok bare en halv dose og så an virkningen. Rusopplysningen.no.»
Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) har gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning «Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats», fått 700.000 kr til sitt prosjekt «Videreføring og utvidelse av Rusopplysningen.no.» Kampanjen er med andre ord støttet av Helsedirektoratet, og skal bidra til rusmiddelforebyggende innsats.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Tilskuddsordningene for frivillig rusmiddelforebyggende innsats hører til mitt ansvar som eldre- og folkehelseminister, og jeg besvarer derfor spørsmålet.
Innledningsvis vil jeg understreke at Foreningen tryggere ruspolitikk (FTR) sin plakatkampanje ikke er støttet av Helsedirektoratet.
Jeg har forståelse for at mange reagerer på kampanjen og at pårørende sier at de føler seg tråkket på. Jeg mener det er all grunn til å ta reaksjonene på alvor, og jeg synes også at kampanjen gir et feilaktig inntrykk av at rusmidler ikke er farlig å bruke. Derfor skal jeg i dag ha et møte med flere pårørende til rusavhengige, blant andre Frode Tafjord som mistet datteren sin i overdose og som har engasjert seg for en bedre ruspolitikk. Jeg har lest historien om datteren hans, og det er en veldig sterk historie. Jeg ser fram til å høre hans syn på kampanjen.
FTR har også registrert reaksjonene på kampanjen, og har tatt kontakt med meg med et ønske om dialog om situasjonen. Jeg er glad for dette initiativet, og håper at det betyr at FTR tar reaksjonene på alvor. I møte med foreningen i dag kommer jeg til å formidle at jeg håper de lytter til reaksjonene, og jeg vil oppfordre dem til å endre kampanjen.
Som nevnt har ikke kampanjen fått tilskudd av Helsedirektoratet. FTR har imidlertid fått driftsstøtte og tilskudd til tre ulike prosjekter, herunder til videreutvikling av nettstedet rusopplysningen.no. I forskrift om tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende og spillavhengighetsforebyggende innsats står følgende i § 1 Formål:

«Tilskuddsordningen skal gjennom støtte til forebyggende tiltak og rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid bygge opp under frivillig sektors rusmiddel- og spillavhengighetsforebyggende innsats. Det gis støtte til tiltak som retter seg mot befolkningen generelt, barn og unge og utsatte grupper.»

Jeg har fått opplyst at Helsedirektoratets vurdering er at tiltaket rusopplysningen.no er i tråd med formålet med tilskuddsordningen. Tilskuddet fra Helsedirektoratet er gitt under forutsetning at FTR tydelig kommuniserer at deres informasjon og opplysning ikke kan eller må sees som en oppfordring til bruk av rusmidler.
Jeg har bedt om Helsedirektoratets faglige vurdering av den type budskap som kampanjen formidler. Jeg deler Helsedirektoratets oppfatning som er at det ikke finnes trygg og riktig bruk av illegale rusmidler, og at bruk av illegale rusmidler ikke bør fremmes i det offentlige rom. Ungdom generelt bør ikke eksponeres for denne typen budskap, men informeres om skadevirkninger av illegale rusmidler. Eksisterende brukere av illegale rusmidler bør få tilgang til god informasjon om skadereduksjonstiltak i målrettede kanaler.