Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:171 (2019-2020)
Innlevert: 25.10.2019
Sendt: 28.10.2019
Besvart: 04.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Vil miljøministeren sørge for at det gis innspill til KMD, som nå behandler reguleringsplanen for omkjøringsveien Åkra sør – Veakrossen på Karmøy om at den aktuelle miljøtunnelen må etableres, at kunnskapsgrunnlaget om de truede artene som lever innenfor og like i nærheten av den aktuelle reguleringsplanen må oppdateres før reguleringsplanen kan godkjennes, og ikke minst at kun et redusert alternativ av omkjøringsveien kan godkjennes når den tid kommer, av hensyn til viper og matjord?

Begrunnelse

Fylkesmannen i Rogaland har i sin høringsuttalelse både kommet med innsigelse og faglige råd til reguleringsplanen for omkjøringsveien Åkra sør – Veakrossen på Karmøy. Innsigelsen går ut på at Fylkesmannen, bla. av hensyn til det nasjonalt viktige hubroområdet, krever at det bygges en miljøtunnel som er minst 500 meter lang.
De faglige rådene omhandler blant annet at kunnskapsgrunnlaget som reguleringsplanen hviler på, er lite oppdatert og svært mangelfullt. Den aktuelle konsekvensutredningen er nå 10 år gammel, og Fylkesmannen mener derfor at en ny konsekvensutredning må på plass (jf. Forskrift om konsekvensutredninger og Lov om naturmangfold). Omkjøringsveien vil få negative konsekvenser for truede arter som hubro (sterkt truet), vipe (sterkt truet), svartstrupe (sterkt truet), sanglerke (sårbar) og storspove (sårbar). Til tross for dette, har ikke vegvesenet sørget for at truede arter langs traséen har blitt registret i felt. Dette har blant annet medført at veien nå har blitt flyttet til et av de siste hekkestedene for vipe i området – uten at denne konsekvensen er nevnt noe sted i sakspapirene.
Fylkesmannen kom også med faglig råd om at «alternativ 2» blir valgt. Dette er et kortere alternativ av omkjøringsveien, som blant annet medfører at mange titalls dekar med dyrka mark blir spart, samt at levestedet til vipene også blir spart. Det er også slik at det finnes et redusert alternativ av omkjøringsveien, som ikke er presentert i reguleringsplanen. Dette alternativet vil skåne det meste av matjorden, flere truede arter, og ikke minst – vil det være betydelig rimeligere enn de to alternativene som vegvesenet har presentert i reguleringsplanen. Det vil også være mer trafikksikkert enn «alternativ 2» som vegvesenet har regulert, og i tillegg vil det ikke medføre lenger reisetid. At dette tredje alternativet ikke er med, viser også at prosjektet er for dårlig utredet.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Arbeidet med arealplan for omkjøringsveien utenfor Åkra sentrum mellom Åkra sør og Veakrossen i Karmøy kommune har pågått i lengre tid. Kommunedelplanen for veien har blitt behandlet i departementene i flere omganger, senest ved Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak 7. desember 2018. I dette vedtaket ble det gitt flere føringer til arbeidet med reguleringsplanen for å begrense de negative konsekvensene for naturmangfoldet.

Statens Vegvesen har nå utarbeidet og fremmet forslag om reguleringsplan for fv. 47 mellom Åkra sør og Veakrossen. Fylkesmannen i Rogaland har fremmet innsigelse mot reguleringsplanen, og det har ikke kommet til enighet om innsigelsen.

Reguleringsplanen ligger derfor til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klima- og miljødepartementet har blitt kontaktet for å bidra med miljøfaglige råd i saken.

Klima- og miljødepartementet kommer til å gjøre en grundig vurdering av saken.